Jaarboek 2020-2021

H1. Corporate governance codes, bevoegdheden, taken, gedragsregels en purpose

Auteur Vino Timmerman
Referentie publicatie Timmerman, V. (2020), Corporate governance codes, bevoegdheden, taken, gedragsregels en purpose In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 1 maakt Vino Timmerman een onderscheid tussen structuurvragen in corporate governance, waaronder de wettelijke en statutaire bevoegdheidsverdeling, en gedragsnormen die aanduiden hoe iemand of een instantie met een bepaalde vennootschappelijke bevoegdheid of taak zich dient te gedragen. Hij gaat daarbij onder andere in op de vraag hoe de purpose-verklaring van een vennootschap zich verhoudt tot de bevoegdheids- en taakverdeling en de gedragsregels. De achterliggende bedoeling van dit hoofdstuk is het juridische karakter van de corporate governance code te verduidelijken.
Biografie auteurs: Prof. Mr. L. Timmerman (1950) is hoogleraar ondernemingsrecht, in het bijzonder zijn historische ontwikkeling aan de Erasmus Universiteit. Hij was vanaf 2003 tot 2020 advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Hij was aan verschillende Nederlandse universiteiten hoogleraar ondernemingsrecht. Hij is lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Hij publiceert regelmatig over onderwerpen van ondernemingsrecht. Zijn meest recente publicatie is Uitdagingen voor het ondernemingsrecht: op weg naar echt ondernemingsrecht? Maandblad voor ondernemingsrecht 2020, p. 133-141.

H2. Trends en ontwikkelingen in de aandeelhoudersvergaderingen 2011-2020

Auteur Rients Abma
Referentie publicatie Abma, R. (2020), Trends en ontwikkelingen in de aandeelhoudersvergaderingen 2011-2020 , In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 2 beschrijft Rients Abma drie functies van de aandeelhoudersvergadering: als verantwoordingsorgaan, als overlegorgaan en als besluitvormend orgaan, waarbij de tweede en derde functie van de AVA met elkaar verknoopt zijn. In deze bijdrage wordt in de eerste plaats geanalyseerd of hier in de afgelopen tien jaar nog wel echt sprake van was, welke voorstellen tot de meeste controverse hebben geleid en waarom het aantal door aandeelhouders ingediende voorstellen de afgelopen tien jaar drastisch is gedaald.
Biografie auteurs: Drs. Rients Abma is directeur van Eumedion, het corporate governance- en duurzaamheidsplatform voor institutionele beleggers. Daarvoor was hij werkzaam bij VNO-NCW en het Ministerie van Financiën. Rients Abma was secretaris van de commissie-Tabaksblat en van de commissie-Frijns (Monitoring Commissie). Momenteel is hij onder meer lid van de Europese Expert Group on Technical Aspects of Corporate Governance Processes, die de Europese Commissie adviseert op het gebied van corporate governance beleid. Verder is hij onder meer lid van de Commissie Kapitaalmarkt van de AFM. Hij studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

H3. Duurzaamheid in de Boardroom; wie willen zijn?

Auteur Wouter Scheepens
Referentie publicatie Scheepens, W. (2020), Duurzaamheid in de Boardroom; wie willen we eigenlijk zijn?– Een handvat voor een beter gesprek daarover In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 3 stelt Wouter Scheepens dat duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie in het centrum van de belangstelling staan en dat deze roep om een ‘reset’ van het kapitalisme door de corona-crisis verder is versterkt. Het hoofdstuk behandelt de vraag of de inspanningen van RvBs en RvCs voldoende gericht zijn op een transitie naar een meer duurzame economie en maatschappij. Hij introduceert een handvat om dit gesprek in de boardroom te verdiepen, gericht op twee elementen: het aanpassingsspectrum van de onderneming (innovatie) en inlevingsvermogen van het leiderschap (moraliteit).
Biografie auteurs: Mr. Wouter Scheepens is een van de founding partners van Steward Redqueen. Dit adviesbureau, gespecialiseerd in duurzaamheid en impact, werkt voor multinationals en financiële instellingen over de hele wereld. In 2017 publiceerde hij ‘Duurzaamheid in de Boardroom’, dat werd geselecteerd voor de longlist met 50 beste managementboeken in Nederland.Wouter is adjunct-professor bij TIAS, school for business and society en onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van Social Enterprise NL. Hij studeerde rechtsgeleerdheid (Tilburg). Daarnaast Management en Organisatie (TIAS), Corporate Communications (Erasmus) en het Erasmus Programma voor Commissarissen en Toezichthouders.

H4. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Nederland: Naar een MVO-code?

Auteur Harold Koster
Referentie publicatie Koster, H. (2020), H4. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Nederland: Naar een MVO-code? In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 4 beschrijft Harold Koster het bestaan, de strekking en de omvang van verantwoordelijkheden voor ondernemingen op het terrein van MVO. Hij betrekt daarbij de huidige regulering en juridische instrumenten, en stelt de vraag of dit voldoende is, danwel of er een Nederlandse MVO code moet komen.
Biografie auteurs: Prof. mr. Harold Koster is hoogleraar ondernemingsrecht Universiteit Leiden, honorair hoogleraar arbitragerecht Universiteit van Dubai en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam. Hij heeft jarenlang in de ondernemingsrechtelijke praktijk gewerkt. Voorts is hij decaan geweest van de College of Law van de Universiteit van Dubai. Hij is redacteur van Onderneming & Financiering, Erasmus Law Review, JBN en Bedrijfsjuridische berichten, country correspondent International Company and Commercial Law Review en medewerker van Ondernemingsrecht, WPNR, Groene Serie Rechtspersonen en het belastinghandboek Cursus Belastingrecht. Zijn onderzoek richt zich onder meer op corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

H5. Doe goed of ga failliet: naar een nieuw leiderschap

Auteur Evelien Vlastuin en Ron Brummans
Referentie publicatie Vlastuin, E. en R. Brummans, Doe goed of ga failliet: naar een nieuw leiderschap, In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 5 beschrijven Evelien Vlastuin en Ron Brummans dat als gevolg van toenemende onzekerheden en ongenoegen zingeving steeds belangrijker wordt voor mensen. De aandacht voor maatschappelijke thema’s neemt toe en de samenleving wordt steeds meer ‘woke’. Mensen zijn zich meer bewust worden van maatschappelijke ongelijkheid en ondernemen hierop actie. Dit groeiende besef van maatschappelijke ongelijkheid en wereldproblematiek lijkt steeds meer gemeengoed te worden. De auteurs gaan in op de vraag welk leiderschap ondernemingen nodig hebben om de kloof te dichten die is ontstaan tussen hoe ondernemingen zich zouden moeten gedragen volgens de maatschappelijke verwachtingen, en het gedrag dat deze ondernemingen vertonen.
Biografie auteurs: Evelien Vlastuin MSC MCM heeft ruime expertise op het gebied van governance en werkzaam als zelfstandig consultant. Evelien is lid van de Raad van Toezicht van een welzijnsorganisatie en (aspirant) bestuurslid van een pensioenfonds. Ze heeft als voormalig toezichthouder van De Nederlandsche Bank (DNB) ruime ervaring op het gebied van geschiktheidstoetsingen, board dynamics/ board effectiveness, risicomanagement en communicatie met extern toezichthouders. Evelien werkte als toezichthouder nauw samen met de AFM, onder andere op het gebied van volmachten en vakbekwaamheid.

Ron Brummans RA is executive coach in communicatie en gedrag, senior coach Life Language, opleider van communicatiecoaches, expert in geschiktheidsvraagstukken voor bestuurs- en toezichtfuncties en is partner bij Coöperatie ACS in Doorn. Ron heeft als voormalig toezichthouder bij De Nederlandsche bank ruime ervaring in het zowel persoonlijk als inhoudelijk coachen en trainen van aankomend bestuurders en intern toezichthouders op geschiktheid, boardroom dynamics, boardevaluaties en als registeraccountant heeft 20 jaar ervaring opgedaan in de accountancy bij grote en middelgrote accountantskantoren.

H6. Van Control en Compliance, naar Vertrouwen en Impact

Auteur Karen Maas
Referentie publicatie Maas. K. (2020), Van Control en Compliance, naar Vertrouwen en Impact, In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 6 beschrijft ook Karen Maas de aandacht voor langetermijnwaardecreatie en de verschuiving van het voldoen aan regel- en wetgeving naar de creatie van positieve impact: van compliance en control naar impact en vertrouwen. Management-, accounting- en control systemen moeten worden aangepast, de governance zal er anders uit gaan zien en zelfs het HR-beleid zal moeten veranderen. Volgens de auteur kan dit leiden tot betere reputatie, toegang tot financiering, loyalere werknemers en wellicht ook klanten.
Biografie auteurs: Prof. dr. Karen Maas is professor of Accounting & Sustainability op de Open Universiteit bij de vakgroep Finance en accounting. Zij is ook academisch directeur van het Impact Centre Erasmus, een onderzoeksinstituut dat zicht richt op impact strategie en management. Karen werkt veel samen met bedrijven, overheids- en non-profit organisaties om op impact te sturen en impact te realiseren. Haar onderzoek is in veel academische bladen, boeken en media gepubliceerd.

H7. De kortetermijngerichtheid van Nederlandse ondernemingsbesturen

Auteur Niels Hermes, Reggy Hooghiemstra, Jos Offerein en Kees van Veen
Referentie publicatie Hermes,N., R.Hooghiemstra, J.Offerein en K. van Veen (2020),De kortetermijngerichtheid van Nederlandse ondernemingsbesturen, In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 7 beschrijven Niels Hermes, Reggy Hooghiemstra, Jos Offerein en Kees van Veen hun onderzoek naar de vraag in hoeverre besturen van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen zich richten op het creëren van kortetermijnwaarde. Daarnaast gaan we in op factoren die kunnen verklaren waarom besturen de nadruk leggen op de korte termijn. Het onderzoek richt zich nog op de periode voorafgaande aan de totstandkoming van de nieuwe Code, waarin wordt opgeroepen tot een grotere nadruk op het creëren van waarde op de lange termijn. Het biedt interessante inzichten over welke beleidsmaatregelen eventueel extra nodig zijn om te bewerkstelligen dat ondernemingen zich meer gaan richten op langetermijnwaardecreatie.
Biografie auteurs: Prof. dr. Niels Hermes is hoogleraar International Finance aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is voorzitter van de vakgroep Economics, Econometrics and Finance. Zijn onderzoek richt zich op corporate governance vraagstukken, waarbij de aandacht vooral is gericht op de effecten van boards en de samenstelling van de aandeelhouders op de besluitvorming en prestaties van de onderneming. Daarnaast doet hij onderzoek naar de omvang en gevolgen van internationale kapitaalstromen voor opkomende economieën en de naar de rol die microfinanciering speelt bij het verschaffen van toegang tot financiële diensten aan gezinnen en kleine bedrijven in ontwikkelingslanden.

Prof. dr.Reggy Hooghiemstra is als hoogleraar corporate governance en financiële verslaglegging verbonden aan de Vakgroep accounting, Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoeksinteresses liggen op gebied van bestuurdersbezoldiging, het functioneren van raden van commissarissen en raden van toezicht, en de wijze waarop ondernemingen op strategische wijze over hun activiteiten en beslissingen rapporteren.

Jos Offerein MSc doet promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft aan dezelfde universiteit zijn Masters in Accounting, Finance en Economie gehaald. Zijn onderzoek richt zich op institutionele investeerders en hun zeggenschap in ondernemingen. Daarnaast is hij geïnteresseerd in de rol van dergelijke beleggers bij belastingontwijking en hoe de informatievoorziening vanuit de onderneming deze investeerders beïnvloedt.

Dr. Kees van Veen is medeoprichter en directeur van het Institute for Governance and Organizational Responsibility van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn interesse richt zich op de (internationale) samenstelling van boards en de samenhang met (veranderende) corporate governance systemen. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van Sustainable Society, een van de drie strategische speerpunten van de RUG.

H8. Langetermijnwaardecreatie in de praktijk. Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2020

Auteur Mijntje Lückerath-Rovers en Auke de Bos
Referentie publicatie Lückerath-Rovers, M. en A. de Bos (2020), Langetermijnwaardecreatie in de praktijk. Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2020 In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 8 beschrijven Mijntje Lückerath en Auke de Bos de uitkomsten van het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2020 met daarbij een focus op langetermijnwaardecreatie. Hierbij komen aan de orde de wijze waarop commissarissen dit begrip invullen, de opvattingen ten aanzien van economische en sociale waardecreatie en hun mening ten aanzien van een aantal stellingen. Daarnaast geeft het onderzoek nog enkele interessante resultaten in vergelijking met afgelopen tien jaar over bijvoorbeeld tijdsbesteding, beloning en verkrijging van het commissariaat.
Biografie auteurs: Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is initiatiefnemer en voorzitter van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance. Zij is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Zij is auteur van de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index, het Nationaal Commissarissen Onderzoek en van vele wetenschappelijke en professionele artikelen. Zij is daarnaast betrokken bij diverse maatschappelijke initiatieven op het terrein van Corporate Governance waaronder het herschrijven van de Governance Code Cultuur en is lid van de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen. Zij is/was zelf commissaris en/of toezichthouder bij Achmea, NRC Media, de ASN Beleggingsinstellingen, KNGF Geleidehonden, Diergaarde Blijdorp en de Betaalvereniging Nederland.

Prof. dr. Auke de Bos RA is hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit waar hij doceert aan de Master Financieel Recht, de Accountancy-opleiding en de Commissarissenopleiding. Zijn onderzoek richt zich op governance, audit en verslaggeving. Daarnaast is hij bestuurder bij EY Accountants.

H9. Een effectieve purpose wortelt in cultuur en gedrag

Auteur Erik van Bekkum
Referentie publicatie Bekkum, E. van, (2020), Een effectieve purpose wortelt in cultuur en gedrag In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding Erik van Bekkum gaat in hoofdstuk 9 in op de relatie tussen risicomanagement en het opstellen van een purpose, reputatieschade ligt namelijk op de loer als achteraf blijkt dat de buitenwereld de mooie woorden niet vindt kloppen met daadwerkelijk akties, Volgens de auteur brengt goed risicomanagement ten eerste de risico’s rondom het opereren conform een purpose in kaart - waaronder de kans op reputatieschade bij incidenten. Daarna volgt het maken van bewuste keuzes ten aanzien risicoacceptatie en vervolgens wordt gekoerst op het nemen van passende mitigerende maatregelen. Volgens de auteur kan met een dergelijk kader elk bedrijf met een gerust hart een purpose introduceren en implementeren.
Biografie auteurs: Drs. Erik van Bekkum RA is werkzaam als director bij KPMG Advisory. Erik is sinds 2000 werkzaam binnen KPMG en is verantwoordelijk voor de soft-controlsdienstverlening.
Hij adviseert commissarissen en bestuurders op het gebied van cultuur en gedrag in organisaties en doet onderzoek naar de kwaliteit van soft controls binnen organisaties.
Erik stuurt een team aan van auditors, psychologen en sociologen om soft controls vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken.

H10. Auditen en toezicht soft controls

Auteur Peter Hartog en Johan Scheffe
Referentie publicatie Hartog, P. en J. Scheffe, (2020), Auditen en toezicht soft controls In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding Peter Hartog en Johan Scheffe betogen in hoofdstuk 10 dat, om als bestuurder en commissaris effectief gebruik te maken van de interne audit functie op het gebied van gedrag en cultuur, inzicht in de scope en aanpak van de intern audit-onderzoeken naar soft controls essentieel is. Die zijn immers bepalend voor de relevantie en betrouwbaarheid van deze onderzoeken. De auteurs geven handreikingen hoe soft controls concreet ‘handen en voeten’ te geven en hoe gedrag en cultuur te meten en beoordelen.
Biografie auteurs: Drs. Peter Hartog CIA is Manager Professional Practices bij IIA Nederland en daarnaast docent aan de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Met het ontwikkelen en delen van kennis en good practices hoopt hij bij te dragen aan de verdere professionalisering van het vakgebied. Hij werkte 25 jaar als consultant op het gebied van (internal) audit en management control, voornamelijk bij KPMG en ACS. Met name in de financiële sector was hij daarnaast verantwoordelijk voor IT- en operational audits en voor Compliance en voor Risicomanagement.

Johan Scheffe RA RO CIA is beleidsmedewerker bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) waar hij als secretaris het bestuur van de NBA Ledengroep Intern en Overheidsaccountants (NBA-LIO) ondersteunt. Ook verricht hij regelmatig onderzoek naar corporate governance gerelateerde onderwerpen. Daarnaast was hij als docent Corporate Governance een aantal jaren verbonden aan de accountantsopleiding van Nyenrode. In het verleden was hij internal auditor bij meerdere Nederlandse beursfondsen en openbaar accountant bij diverse Big 4 accountantskantoren.

H11. Percepties, dilemma’s en innovaties in corporate governance

Auteur Kees van Veen en Hans van Ees
Referentie publicatie Veen, K. van en H. van Ees, (2020), Percepties, dilemma’s en innovaties in corporate governance In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 11 verkennen Hans van Ees en Kees van Veen vanuit een contingentieperspectief wat de toegenomen aandacht voor langetermijnwaardecreatie en purpose betekent voor de inhoud en opzet van de corporate governance van de ondernemingen. Zij gaan er daarbij vanuit dat de betrokkenheid van ondernemingen bij maatschappelijke uitdagingen gevolgen heeft voor doel en strategie van ondernemingen. Het centraal stellen van purpose impliceert een fundamentele verschuiving van perspectief voor het inrichten van het corporate governance stelsel. Volgens de auteurs gaat hierbij om fundamentele vragen als, wat onder de waardecreatie verstaan wordt, voor wie de onderneming deze waarde creëert en wie daarover de controle uitoefent.
Biografie auteurs: Prof. dr. Hans van Ees is is lid van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance en hoogleraar corporate governance en instituties en decaan van het University College Groningen verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is associate editor Corporate Governance: An International Review, lid van de editorial board European Management Review, visiting professor LUISS University, Rome, Italië, lecturer Eden Workshop on Corporate Governance European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) en lecturer Corporate Strategy in het MBA Executive Program FHR Lim a Po Institute of Social Studies, Paramaribo, Suriname.

Dr. Kees van Veen is medeoprichter en directeur van het Institute for Governance and Organizational Responsibility van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn interesse richt zich op de (internationale) samenstelling van boards en de samenhang met (veranderende) corporate governance systemen. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van Sustainable Society, een van de drie strategische speerpunten van de RUG.

H12. Lost in Translation: Corporate Governance van Digitale Transformatie

Auteur Lokke Moerel
Referentie publicatie Moerel, L. (2020), Lost in Translation: Corporate Governance van Digitale Transformatie In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 12 betoogt Lokke Moerel dat nieuwe digitale technologieën, in het bijzonder artificial intelligence, bestaande bedrijfsmodellen verstoort en nieuwe privacy issues en ethische dilemma’s meebengt. Het is volgens de auteur daarbij voor gevestigde bedrijven op zijn zachtst gezegd een uitdaging om – in lijn met de Corporate Governance Code – zowel drastisch te innoveren teneinde toekomstbestendig te blijven als tegelijkertijd maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. De vraag die daarbij ook opkomt is of onze corporate governance aanpassing vergt om de transformatie goed te kunnen navigeren. De auteur geeft een uitgebreide analyse van de onderwerpen die hier mee samenhangen.
Biografie auteurs: Prof. dr. mr. Lokke Moerel is hoogleraar Global ICT Law aan Tilburg University en Senior of Counsel bij het in technologie gespecialiseerde advocatenkantoor Morrison & Foerster (Brussel). Door haar werk voor Amerikaanse tech giganten staat ze vooral bekend om haar expertise in big data en artificial intelligence. Lokke is lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, de Nederlandse Cyber Security Raad (het adviesorgaan van de Nederlandse regering over cyberveiligheid), en heeft diverse toezichthoudende functies. In 2019 verscheen haar pre-advies voor de Vereeniging Handelsrecht over de impact van de digitale revolutie op corporate governance van beursgenoteerde ondernemingen. Lokke ontving diverse prijzen, waaronder de 2018 Acquisition International Global Excellence Award for Most Influential Woman in Data Protection Law.

H13. Bestuur en besluitvorming

Auteur Iris Wuisman
Referentie publicatie Wuisman, I. (2020), Bestuur en besluitvorming In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 13 gaat Iris Wuisman in op het belang van aandacht voor goede besluitvorming. Zij beschrijft daarvoor de algemene, formele en materiele aspecten van vennootschappelijke bestuursbesluitvorming. Ook beantwoordt zij de vraag waar bestuurders op moeten letten in de besluitvorming en hoe besluitvorming in enquêteprocedures door de rechter worden beoordeeld. Specifiek wordt daarbij aandacht besteed aan de rol van adviseurs en situaties met tegenstrijdig belang.
Biografie auteurs: Prof. mr. drs. Iris Wuisman is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Zij is bestuurslid bij de Law Firm School en de Stichting Harry Honée Fonds. Iris heeft het Business & Liability Research Network (BLRN) opgericht dat gericht is op multidisciplinair onderzoek op het gebied van Good Corporate Governance, Distress & Insolvency en Future Business Structures. Haar onderzoek richt zich op besluitvorming & kunstmatige intelligentie en moderne governance structuren onder andere in blockchain organisaties. Iris is lid van de redactie van het Jaarboek Corporate Governance. In het verleden is zij bestuurslid geweest bij de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen en de Vereniging Corporate Litigation.

H14. Aandachtspunten voor de commissaris tijdens de Planning & Controlcyclus

Auteur Mieke Pigeaud
Referentie publicatie Pigeaud, M. (2020), Aandachtspunten voor de commissaris tijdens de Planning & Controlcyclus In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 14 beschrijft Mieke Pigeaud de vooral financiële aandachtspunten voor de commissaris tijdens de Planning & Controlcyclus, daarbij geeft de auteur heldere inzichten en overzichten ten aanzien van het strategisch plan, de begroting, de kwartaalrapportage, de jaarrekening.
Biografie auteurs: Drs Mieke Pigeaud-Wijdeveld RC is medeauteur van het boek ‘Financiën voor commissarissen en toezichthouders’ en meervoudig toezichthouder (momenteel bij de Consumentenbond, het Havenbedrijf van Amsterdam en het Instituut voor Beeld en Geluid). Na haar studie bedrijfseconomie (EUR) volgde zij post-doctorale opleidingen op het gebied van Controlling, Verandermanagement, Leiderschapsontwikkeling en Governance. Zij heeft in diverse branches en ondernemingen (onder meer Akzo, Ahold, NS) eindverantwoordelijke financiële functies vervuld. Vanaf 2010 ondersteunt zij commissarissen en toezichthouders, MKB-ondernemers en ondernemingsraden op financieel en strategisch gebied.