Tags: langetermijnwaardecreatie

H6. Van Control en Compliance, naar Vertrouwen en Impact

Auteur Karen Maas
Referentie publicatie Maas. K. (2020), Van Control en Compliance, naar Vertrouwen en Impact, In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 6 beschrijft ook Karen Maas de aandacht voor langetermijnwaardecreatie en de verschuiving van het voldoen aan regel- en wetgeving naar de creatie van positieve impact: van compliance en control naar impact en vertrouwen. Management-, accounting- en control systemen moeten worden aangepast, de governance zal er anders uit gaan zien en zelfs het HR-beleid zal moeten veranderen. Volgens de auteur kan dit leiden tot betere reputatie, toegang tot financiering, loyalere werknemers en wellicht ook klanten.
Biografie auteurs: Prof. dr. Karen Maas is professor of Accounting & Sustainability op de Open Universiteit bij de vakgroep Finance en accounting. Zij is ook academisch directeur van het Impact Centre Erasmus, een onderzoeksinstituut dat zicht richt op impact strategie en management. Karen werkt veel samen met bedrijven, overheids- en non-profit organisaties om op impact te sturen en impact te realiseren. Haar onderzoek is in veel academische bladen, boeken en media gepubliceerd.

H7. De kortetermijngerichtheid van Nederlandse ondernemingsbesturen

Auteur Niels Hermes, Reggy Hooghiemstra, Jos Offerein en Kees van Veen
Referentie publicatie Hermes,N., R.Hooghiemstra, J.Offerein en K. van Veen (2020),De kortetermijngerichtheid van Nederlandse ondernemingsbesturen, In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 7 beschrijven Niels Hermes, Reggy Hooghiemstra, Jos Offerein en Kees van Veen hun onderzoek naar de vraag in hoeverre besturen van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen zich richten op het creëren van kortetermijnwaarde. Daarnaast gaan we in op factoren die kunnen verklaren waarom besturen de nadruk leggen op de korte termijn. Het onderzoek richt zich nog op de periode voorafgaande aan de totstandkoming van de nieuwe Code, waarin wordt opgeroepen tot een grotere nadruk op het creëren van waarde op de lange termijn. Het biedt interessante inzichten over welke beleidsmaatregelen eventueel extra nodig zijn om te bewerkstelligen dat ondernemingen zich meer gaan richten op langetermijnwaardecreatie.
Biografie auteurs: Prof. dr. Niels Hermes is hoogleraar International Finance aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is voorzitter van de vakgroep Economics, Econometrics and Finance. Zijn onderzoek richt zich op corporate governance vraagstukken, waarbij de aandacht vooral is gericht op de effecten van boards en de samenstelling van de aandeelhouders op de besluitvorming en prestaties van de onderneming. Daarnaast doet hij onderzoek naar de omvang en gevolgen van internationale kapitaalstromen voor opkomende economieën en de naar de rol die microfinanciering speelt bij het verschaffen van toegang tot financiële diensten aan gezinnen en kleine bedrijven in ontwikkelingslanden.

Prof. dr.Reggy Hooghiemstra is als hoogleraar corporate governance en financiële verslaglegging verbonden aan de Vakgroep accounting, Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoeksinteresses liggen op gebied van bestuurdersbezoldiging, het functioneren van raden van commissarissen en raden van toezicht, en de wijze waarop ondernemingen op strategische wijze over hun activiteiten en beslissingen rapporteren.

Jos Offerein MSc doet promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft aan dezelfde universiteit zijn Masters in Accounting, Finance en Economie gehaald. Zijn onderzoek richt zich op institutionele investeerders en hun zeggenschap in ondernemingen. Daarnaast is hij geïnteresseerd in de rol van dergelijke beleggers bij belastingontwijking en hoe de informatievoorziening vanuit de onderneming deze investeerders beïnvloedt.

Dr. Kees van Veen is medeoprichter en directeur van het Institute for Governance and Organizational Responsibility van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn interesse richt zich op de (internationale) samenstelling van boards en de samenhang met (veranderende) corporate governance systemen. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van Sustainable Society, een van de drie strategische speerpunten van de RUG.

H8. Langetermijnwaardecreatie in de praktijk. Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2020

Auteur Mijntje Lückerath-Rovers en Auke de Bos
Referentie publicatie Lückerath-Rovers, M. en A. de Bos (2020), Langetermijnwaardecreatie in de praktijk. Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2020 In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 8 beschrijven Mijntje Lückerath en Auke de Bos de uitkomsten van het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2020 met daarbij een focus op langetermijnwaardecreatie. Hierbij komen aan de orde de wijze waarop commissarissen dit begrip invullen, de opvattingen ten aanzien van economische en sociale waardecreatie en hun mening ten aanzien van een aantal stellingen. Daarnaast geeft het onderzoek nog enkele interessante resultaten in vergelijking met afgelopen tien jaar over bijvoorbeeld tijdsbesteding, beloning en verkrijging van het commissariaat.
Biografie auteurs: Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is initiatiefnemer en voorzitter van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance. Zij is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Zij is auteur van de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index, het Nationaal Commissarissen Onderzoek en van vele wetenschappelijke en professionele artikelen. Zij is daarnaast betrokken bij diverse maatschappelijke initiatieven op het terrein van Corporate Governance waaronder het herschrijven van de Governance Code Cultuur en is lid van de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen. Zij is/was zelf commissaris en/of toezichthouder bij Achmea, NRC Media, de ASN Beleggingsinstellingen, KNGF Geleidehonden, Diergaarde Blijdorp en de Betaalvereniging Nederland.

Prof. dr. Auke de Bos RA is hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit waar hij doceert aan de Master Financieel Recht, de Accountancy-opleiding en de Commissarissenopleiding. Zijn onderzoek richt zich op governance, audit en verslaggeving. Daarnaast is hij bestuurder bij EY Accountants.

H4. Langetermijnwaardecreatie en de koppeling met het beloningsbeleid. Onderzoek bij 25 AEX-fondsen

Auteur Hein Haenen, Anne Hoornweg, Mijntje Lückerath-Rovers en Camiel Selker
Referentie publicatie Haenen,H., A. Hoornweg, M.Lückerath-Rovers en C. Selker (2021), Langetermijnwaardecreatie en de koppeling met het beloningsbeleid. Onderzoek bij 25 AEX-fondsen In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 4 beschrijven Hein Haenen, Anne Hoornweg, Mijntje Lückerath en Camiel Selker hun onderzoek naar de verankering van langetermijnwaardecreatie in het beloningsbeleid van 25-AEX ondernemingen. Alhoewel langetermijnwaardecreatie een belangrijke plek heeft ingenomen in de jaarverslagen is dat nog maar beperkt zichtbaar in de doelstellingen die opgenomen zijn in de beloningsparagraaf.
Biografie auteurs: Hein Haenen adviseert commissarissen op het gebied van corporate governance en beloning. Hij heeft een achtergrond in financiële onderzoeksjournalistiek, volgde de opkomst en ontwikkeling van de Governance Code en is co-auteur van boeken over ondernemingsbestuur en beloning.

Anne Hoornweg MSc werkt als Associate bij PwC. Haar studie econometrie combineerde zij met een werkstudentschap bij Focus Orange. Gedurende deze periode heeft zij zich onder meer verdiept in de koppeling tussen de bestuurdervisie op langetermijnwaardecreatie en de uitwerking hiervan in het beloningsbeleid.

Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is initiatiefnemer en voorzitter van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance. Zij is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Zij is auteur van de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index, het Nationaal Commissarissen Onderzoek en van vele wetenschappelijke en professionele artikelen. Zij is zelf commissaris en/of toezichthouder bij Erasmus MC, NRC Media, KNGF Geleidehonden en Diergaarde Blijdorp, en eerder bij Achmea, de ASN Beleggingsinstellingen en de Betaalvereniging Nederland.

Drs. Camiel Selker is partner bij PwC en adviseur van bestuur en commissarissen van grote Nederlandse (beurs-)fondsen. In 2011 was hij medeoprichter van Focus Orange, een adviesbureau gespecialiseerd in strategisch personeelsbeleid, dat in 2021 door PwC is gekocht. Ook is hij medeoprichter van Crunchr, een technologie scale-up gespecialiseerd in people analytics. Sinds 2016 is hij docent voor verschillende executive en commissarissen programma's van TIAS. In dat jaar publiceerde hij samen met collega Hein Haenen het boek 'Bovenbazen en de scheefgroei van hun beloning'.

H5. Scherpere EU-eisen aan verslaggeving vraagt om andere governance

Auteur Marleen Janssen Groesbeek en Nicolette Loonen
Referentie publicatie Janssen Groesbeek, M. en N. Loonen (2021), Scherpere EU-eisen aan verslaggeving vraagt om andere governance In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 5 beschrijven Marleen Janssen Groesbeek en Nicolette Loonen de aangescherpte Europese wetgeving voor duurzaamheidsverslaggeving. Verschillende aspecten en gevolgen daarvan worden besproken waaronder de wetgeving zelf, de toegevoegde waarde, de consequenties voor stakeholderinclusie en voor de bedrijfsvoering, maar ook voor het nieuwe type leiderschap dat nodig is.
Biografie auteurs: Drs. Marleen Janssen Groesbeek is lector Sustainable Finance and Accounting aan Avans Hogeschool. Na haar afstuderen was ze 20 jaar financieel-economisch journalist, waarvan bijna 17 jaar bij het Financieele Dagblad. Ze werkte als beleidsadviseur Duurzaamheid bij Eumedion, de belangenbehartiger van de institutionele beleggers en bij DSM als Sustainability Manager verantwoordelijk onder andere integrale jaarverslaggeving. Ze is lid van het toezichthoudend bestuur van CE Delft, de Raad van Advies van de ASN BANK en de Adviesraad Verantwoord Beleggen van PGGM. Daarnaast is ze lid van het Sustainable Finance Lab.

Drs. Nicolette Loonen RA is mede-oprichter en partner van TOSCA – Tribe of Sustainability Change Agents, een collectief van senior duurzaamheidsconsultants. Het is gespecialiseerd in advies aan organisaties over inbedding van duurzaamheid in de strategie en verantwoording daarover via geïntegreerde verslaggeving. Nicolette heeft ruime ervaring als consultant geïntegreerde verslaggeving, stakeholderinclusie, SDG-selectie en materialiteitsbepaling. Nicolette is toezichthouder bij pensioenfonds ABP, stichting Rutgers en IPPF, en daarnaast lid van het College van Toezicht op Auteursrechten (CvTA). Ze is ook docent bij de NCD bij in de opleiding “Governance Essentials” voor o.a. integrated reporting.

H7. GOVERNANCE MODEL CANVAS: EEN HULPMIDDEL VOOR COMMISSARISSEN BIJ HET BESPREKEN VAN LANGE TERMIJN WAARDECREATIE

Auteur Mijntje Lückerath-Rovers
Referentie publicatie Lückerath-Rovers, M. (2017). Governance model canvas: een hulpmiddel voor commissarissen bij het bespreken van langetermijnwaardecreatie. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2017-2018, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 7 betoogt Mijntje Lückerath dat het commissarissen kan helpen om de vele impliciete veronderstellingen over lange termijn waardecreatie op een gestructureerde en analytische wijze met elkaar te bespreken. Ze introduceert daarvoor het Governance Model Canvas, een aanpassing van de reeds beproefde methode voor het inzichtelijk maken van een business model, het Business Model Canvas. Het oorspronkelijke model leidt aan de hand van acht sub-thema’s tot het negende hoofdthema: de Waardepropositie. Dit is ook toepasbaar voor besprekingen over de lange termijn waardecreatie in corporate governance.
Biografie auteurs: Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is initiatiefnemer en voorzitter van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance. Zij is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Zij is auteur van de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index, het Nationaal Commissarissen Onderzoek en van vele wetenschappelijke en professionele artikelen. Zij is daarnaast betrokken bij diverse maatschappelijke initiatieven op het terrein van Corporate Governance waaronder het herschrijven van de Governance Code Cultuur en is lid van de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen. Zij is/was zelf commissaris en/of toezichthouder bij Achmea, NRC Media, de ASN Beleggingsinstellingen, KNGF Geleidehonden en de Betaalvereniging Nederland.

H8. ECHTE WAARDECREATIE VEREIST MEER DAN EEN GOVERNANCE CODE

Auteur Hans Schenk
Referentie publicatie Schenk, H. (2017). Echte waardecreatie vereist meer dan een governance code. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2017-2018, Deventer: Kluwer.
Inleiding Hans Schenk gaat in hoofdstuk 8 in op lange termijn waardecreatie in het geval van fusies en overnames. Hij betoogt dat dit proces waarde vernietigend kan werken tenzij partijen door derden gedwongen worden zich te oriënteren op het lange termijn belang van hun handelen. Het formuleren van een “visie op lange termijn waardecreatie” door het bestuur van de vennootschap kan daarbij volgens de auteur niet altijd soelaas bieden. Hij haalt daarbij een citaat uit 1996 aan: “When everything is for sale, the person who cares for the long run starts to feel like a sucker”.
Biografie auteurs: Prof. dr. Hans Schenk studeerde economie en bedrijfskunde en is momenteel hoogleraar Economie en Bedrijfseconomie aan de Universiteit Utrecht en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Hij was eerder verbonden aan de universiteiten van Tilburg, Rotterdam en Groningen, en directeur van het familiebedrijf in Maastricht. Daarnaast verbleef hij als part-time hoogleraar aan universiteiten in Straatsburg en Beijing en als fellow aan Cambridge. Hij was eerder commissaris bij een Britse multinational en een woningcorporatie en is nu commissaris bij Transdev Holding NV (o.m. Connexxion en Witte Kruis) en RFS Holding BV (o.m. Wehkamp en Lacent).

H3. ACTUALISATIE VAN DE CORPORATE GOVERNANCE CODE: WOKE OR NOT WOKE?

Auteur Gerard van Solinge
Referentie publicatie Van Solinge, G. (2022). Actualisatie van de corporate governance code: woke or not woke? In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 3 gaat Gerard van Solinge in op de concept Corporate Governance Code. Hij betoogt onder andere dat waardecreatie op de lange termijn in de praktijk weer teruggebracht is tot het belang van de aandeelhouders. Hij vraagt zich af of in de nieuwe versie van de Code het begrip langetermijnwaardecreatie een nadere invulling zou moeten krijgen. Alhoewel de Code voorheen voorliep op ontwikkelingen in de wetgeving, en daarmee blijk gaf van een vernieuwende kijk op de toekomst, vindt de auteur dat dit momenteel niet op alle relevante onderwerpen van toepassing is.
Biografie auteurs: Prof. mr. Gerard van Solinge is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, advocaat bij Allen & Overy in Amsterdam en plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

H8. DE LANGE BOCHTIGE WEG NAAR HET STAKEHOLDERKAPITALISME 

Auteur Rutger Claassen
Referentie publicatie Claassen, R. (2022). De lange bochtige weg naar het stakeholderkapitalisme. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 8 beschrijft Rutger Claassen Stakeholderkapitalisme. Stakeholderkapitalisme is een vorm van kapitalisme als reactie op maatschappelijke onvrede over de positie en rol van bedrijven en heeft een meer realistisch oog voor de kwetsbaarheid van álle stakeholders dan het aandeelhouderskapitalisme. Hij beschrijft hoe bedrijven momenteel hun stakeholders in kaart brengen en doet een voorstel voor een bredere stakeholderanalyse, een analyse die werkelijk open staat voor de intrinsieke waarde van stakeholders voor het bedrijf.
Biografie auteurs: prof. dr. R.J.G. Claassen is hoogleraar Politieke Filosofie en Economische Ethiek, aan het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek heeft betrekking op de filosofische fundamenten van de liberaal-democratische rechtsstaat en de ethische en politieke dimensies van de markteconomie. Hij is momenteel projectleider van het door de European Research Council (ERC) gefinancierde onderzoeksproject The Business Corporation as a Political Actor (2020-2025). Daarin onderzoekt hij met zijn team de vraag welke maatschappelijke verantwoordelijkheden bedrijven hebben, en hoe zij maatschappelijke verantwoording kunnen afleggen.

H10. NAAR EEN IMPACT ECONOMIE

Auteur Werner Schouten en Dirk Schoenmaker
Referentie publicatie Schouten, W. en Schoenmaker, D. (2022). Naar een impact economie. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding Werner Schouten en Dirk Schoenmaker beschrijven de nut en noodzaak van een impact economie en schetsen de contouren van een impact economie in hoofdstuk 10. De transitie naar de impact economie behelst een verbreding van de doelfunctie, van financiële groei naar menselijke bloei. Zij beschrijven ook een nieuw framework voor bedrijven om over hun economische, sociale en ecologische prestaties te rapporteren: het Impact-Weighted Accountants Framework (IWAF).
Biografie auteurs: Prof. dr. Dirk Schoenmaker is hoogleraar Banking and Finance aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit en vice-voorzitter van de Impact Economy Foundation. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op het gebied van duurzame financiën, centraal bankieren en financiële stabiliteit, financiële systeemarchitectuur en Europese financiële integratie. Hij is tevens Research Fellow bij het Centre for European Policy Research (CEPR). Hij is co-auteur van de leerboeken 'Principles of Sustainable Finance' (Oxford University Press) en 'Financial Markets and Institutions: A European perspective' (Cambridge University Press) en auteur van 'Governance of International Banking: The Financial Trilemma' (Oxford Universitaire Pers). Hij promoveerde in economie aan de London School of Economics.

Werner Schouten is directeur van de Impact Economy Foundation en presentator van het radioprogramma BNR Koplopers. Hij is voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Hij specialiseert zich in klimaat en generatiegerechtigheid. Als directeur van de Impact Economy Foundation bouwt Werner aan een Impact Economie waarin werk, ondernemerschap en innovatie werkelijk bijdraagt aan het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen. In 2020 is hij als voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging nummer 1 geworden in de Trouw Duurzame 100.Ook is hij lid van de Raad van Advies van de ASN Bank.

H11. ‘LANGETERMIJNBETROKKENHEID’ EN STEMGEDRAG VAN INSTITUTIONELE BELEGGERS 

Auteur Christoph van der Elst
Referentie publicatie Van der Elst, C. (2022). ‘Langetermijnbetrokkenheid’ en stemgedrag van institutionele beleggers. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 11 beschrijft Christoph Van der Elst aan de hand van de deelname aan de algemene vergadering van aandeelhouders en hun stemgedrag, de langetermijnbetrokkenheid van institutionele beleggers, Het onderzoek laat onder andere zien hoe de deelname aan de algemene vergadering de laatste jaren is geëvolueerd, en hoe institutionele beleggers met hun aandelenbelang en de hieraan verbonden stemrechten omspringen.
Biografie auteurs: Prof. dr. Christoph van der Elst is hoogleraar business law and economics aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Gent. Hij doceert, publiceert en adviseert over vennootschapsrecht, corporate governance, ondernemingscontracten en business law. Hij is tevens advocaat (Cottyn) en ‘research associate’ bij ECGI (European Corporate Governance Institute) en was/is visiting professor bij Vanderbilt (US), IDC (Israel), UAMS (België), TIAS, het Europa College (België), Babeș-Bolyai Universiteit (Roemenië) and CLEI (Italië).