Tags: beloningen

Hoofdstuk 7: De bestuurdersbeloning: van bezoldigingsbeleid tot claw back

Auteur mr. P.G. Vestering
Referentie publicatie Vestering, P.G., (2011), De bestuurdersbeloning: van bezoldigingsbeleid tot claw back. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, M. Kaptein, en L. Paape (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2011-2012, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 7 behandelt Paul Vestering een aantal juridische vragen over de beloning van bestuurders, zoals de vaststelling en openbaarmaking van de beloning, of en zo ja hoe een eenmaal vastgestelde beloning kan worden aangepast of teruggedraaid en of de positie van een statutair bestuurder van een beursgenoteerde onderneming zal verzwakken als hij vanwege nieuwe wetgeving niet langer werknemer kan zijn.
Biografie auteurs: mr. Paul Vestering is werkzaam bij advocatenkantoor Stibbe als partner op de afdeling Employment, Pensions and Incentives. Eén van zijn specifieke aandachtsgebieden is de positie van de bestuurder, de beloning van bestuurders, incentive plans en de rol van de verschillende stakeholders daarbij. Paul Vestering publiceert en doceert regelmatig op het gebied van het arbeids- en pensioenrecht, is redactielid van het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk en ook Certified Pension Lawyer. Naast zijn praktijk vervult Paul Vestering de HR portefeuille in het bestuur van Stibbe.

Hoofdstuk 8: Beloning van bestuurders en media-aandacht: Signalen en implicaties voor Raden van Commissarissen, beleidsmakers en journalisten

Auteur Dr. J. Otten
Referentie publicatie Otten, J., (2011), Beloning van bestuurders en media-aandacht: Signalen en implicaties voor Raden van Commissarissen, beleidsmakers en journalisten. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, M. Kaptein, en L. Paape (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2011-2012, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 8 laat Jordan Otten op basis van eigen empirisch onderzoek zien hoe de media reageert op de bekendmaking van de beloning van bestuurders en wat dit betekent voor commissarissen, beleidsmakers en journalisten.
Biografie auteurs: Dr. Jordan Otten is assistant professor aan de Rotterdam School of Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde in de economie aan de Universiteit Utrecht bij de Utrecht School of Economics. Zijn onderzoek richt zich op internationale vergelijkingen van corporate governance, waaronder internationale vergelijkingen van corporate governance best practices en corporate governance structuren. In het bijzonder richt zijn onderzoek zich op vraagstukken rond de beloningen van Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen.

Hoofdstuk 6: Bestuurdersbeloning: naast marktconform ook maatschappijconform

Auteur Dr. E.J.P. Engesaeth en Prof. dr. H. van Ees
Referentie publicatie Engesaeth, E.J.P. en H. van Ees, (2012), Bestuurdersbeloning: naast marktconform ook maatschappijconform. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. Van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2012-2013, Deventer: Kluwer.
Inleiding Hoofdstuk 6 van Eric Engesaeth en Hans van Ees gaat in op bestuurdersbeloningen. Zij stellen de vraag hoe een raad van commissarissen ervoor kan zorgen dat de beloning voor de raad van bestuur naast marktconform ook maatschappijconform is. Hierbij is vooral de legitimiteit van de beloning van belang, die mede wordt bepaald door transparantie en begrijpelijkheid. Aan de hand van interviews concluderen Engesaeth en van Ees dat de legitimiteit van de beloningen moet worden verbeterd, maar geven zij daarnaast ook een aantal mogelijkheden hoe dit te bereiken.
Biografie auteurs: Dr. Eric J.P. Engesaeth is Associate Professor Managerial Compensation en verbonden aan TIAS Business School. Hij promoveerde aan de Universiteit van Tilburg op het onderwerp topbeloningen. In 2007 was hij lid van de onderzoeksgroep voor de Monitoring Commissie Corporate Governance inzake “De Relatie tussen de Bezoldiging van Bestuurders van Beursgenoteerde Ondernemingen en de Prestaties van deze Ondernemingen” Hij was partner bij Towers Perrin. Tot begin 2011 stuurde hij de dienstverlening op het gebied van topmanagement beloningen aan bij Towers Watson. Hij vervult deze rol thans bij Hay Group en is daar tevens lid van het Global Executive Reward Leadership Team.

Prof. dr. Hans van Ees is hoogleraar corporate governance en Instituties aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek betreft comparative corporate governance, business groups, boards of directors en sustainable corporate performance. Hij is directeur van het Corporate Governance Insights Centre in Groningen, vice-president van de European Academy of Management (EURAM)  en als screening editor verbonden aan het tijdschrift Corporate governance: An international review. Het Corporate Governance Insights Centre is bijvoorbeeld actief op het gebied van contractonderzoek en consultancy ter zake good governance en industrial democracy onder meer voor de Monitoring commissie Nederlandse corporate governance code.

Hoofdstuk 8: De bestuurdersbeloning in de financiële sector niet langer een governancevraagstuk?

Auteur Mr. T.C.A. Dijkhuizen MPhil
Referentie publicatie Dijkhuizen, T.C.A. (2014), De bestuurdersbeloning in de financiële sector niet langer een governancevraagstuk? In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding Tom Dijkhuizen richt zich in hoofdstuk 8 op de bestuurdersbeloning in de financiële sector. Dijkhuizen ziet meer aandacht komen voor de vormgeving van het beloningsbeleid en de vervanging van zelfregulering door formele wet- en regelgeving. In dit hoofdstuk wordt onder andere aandacht besteed aan de vaststelling, vormgeving en openbaarmaking van het beloningsbeleid, maar ook aan recentere wetgeving.
Biografie auteurs: Mr. Tom Dijkhuizen MPhil is als promovendus verbonden aan de afdeling Ondernemingsrecht van Universiteit Leiden. Tevens is hij verbonden aan het Hazelhoff Centre for Financial Law, Universiteit Leiden. Hij bereidt een proefschrift voor over de corporate governance van banken in rechtsvergelijkend perspectief.

H2: Personeelsbeleid hoort op agenda van commissarissen

Auteur Drs. C. Selker en Mr. H. Haenen
Referentie publicatie Selker, C. en H. Haenen (2016) Personeelsbeleid hoort op agenda van commissarissen In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2016-2017, Deventer: Kluwer.
Inleiding . In hoofdstuk 2 pleiten Camiel Selker en Hein Hanen daarom voor een Human Capital Commissie omdat zij van mening zijn dat een remuneratiecommissie die zich volledig richt op de beloning van de top niet meer voldoet. Een Human Capital Commissie dient als praktische metafoor voor een gestructureerde agenda en uitvoering op het gebied van personeelsbeleid. Die praat niet alleen over de beloning van het bestuur, maar vooral ook met het bestuur over het personeelsbeleid van de organisatie als geheel.
Biografie auteurs: Drs. Camiel Selker is gespecialiseerd op het gebied van effectief personeelsbeleid, in het bijzonder voor topmanagement. Hij doceert onder meer aan TIAS Business School. Hij is mede-oprichter van Focus Orange en heeft zijn kritische kijk op topbeloning en zijn pleidooi voor een integrale benadering uiteengezet in het boek ‘Bovenbazen en de scheefgroei van hun beloning’ dat begin 2016 verscheen.

Mr. Hein Haenen is gespecialiseerd op het gebied van corporate governance en topbeloning. Schreef daarover onder meer ‘De regels en het spel - gesprekken met Morris Tabaksblat’ (2007) ‘Bovenbazen en de scheefgroei van hun beloning’ (2016). Als associate partner verbonden aan Focus Orange adviseert hij met name over de communicatieve aspecten van personeels- en beloningsbeleid.

H3: Geld, macht en ethiek in het beloningsdebat

Auteur Prof.dr. R. Jeurissen en dr. R. Zaal
Referentie publicatie Jeurissen, R. en R. Zaal (2016) Geld, macht en ethiek in het beloningsdebat In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2015-2016, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 3 ‘Geld, macht en ethiek in het beloningsdebat’ volgt het betoog van Ronald Jeurissen en Raymond Zaal. Zij stellen dat er is niet één wetenschappelijke waarheid over het beloningsbeleid is en dat het daarom goed is om te kijken wat verschillende wetenschappelijke optieken te zeggen hebben over het beloningsbeleid.
Biografie auteurs: Prof. dr. Ronald Jeurissen is als hoogleraar Bedrijfsethiek verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Hij studeerde filosofie, theologie en sociale wetenschappen in Nijmegen, Tilburg en aan de Universiteit van Amsterdam. Ronald publiceerde een tiental boeken over bedrijfsethiek, waaronder het bekroonde ‘Bedrijfsethiek: een goede zaak’ (7e druk 2008) en meer dan honderd artikelen. Zijn onderzoek richt zich op economische ethiek, bedrijfsethiek en corporate governance.

Dr. Raymond Zaal is als assistent professor verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en het Institute for Governance and Organizational Responsibility van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde chemische technologie, gevolgd door bedrijfskunde aan Nyenrode Business Universiteit, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de University of Rochester, NY, USA. In 2012 promoveerde hij in de bedrijfsethiek. Zijn onderzoek en consultancy richten zich op bedrijfsethiek, specifiek op de relaties tussen organisatiekenmerken en de integriteit van medewerkers, ter ontwikkeling van instrumenten die de integriteit van medewerkers verbeteren en waarborgen.

H2. Trends en ontwikkelingen in de aandeelhoudersvergaderingen 2011-2020

Auteur Rients Abma
Referentie publicatie Abma, R. (2020), Trends en ontwikkelingen in de aandeelhoudersvergaderingen 2011-2020 , In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 2 beschrijft Rients Abma drie functies van de aandeelhoudersvergadering: als verantwoordingsorgaan, als overlegorgaan en als besluitvormend orgaan, waarbij de tweede en derde functie van de AVA met elkaar verknoopt zijn. In deze bijdrage wordt in de eerste plaats geanalyseerd of hier in de afgelopen tien jaar nog wel echt sprake van was, welke voorstellen tot de meeste controverse hebben geleid en waarom het aantal door aandeelhouders ingediende voorstellen de afgelopen tien jaar drastisch is gedaald.
Biografie auteurs: Drs. Rients Abma is directeur van Eumedion, het corporate governance- en duurzaamheidsplatform voor institutionele beleggers. Daarvoor was hij werkzaam bij VNO-NCW en het Ministerie van Financiën. Rients Abma was secretaris van de commissie-Tabaksblat en van de commissie-Frijns (Monitoring Commissie). Momenteel is hij onder meer lid van de Europese Expert Group on Technical Aspects of Corporate Governance Processes, die de Europese Commissie adviseert op het gebied van corporate governance beleid. Verder is hij onder meer lid van de Commissie Kapitaalmarkt van de AFM. Hij studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

H4. Langetermijnwaardecreatie en de koppeling met het beloningsbeleid. Onderzoek bij 25 AEX-fondsen

Auteur Hein Haenen, Anne Hoornweg, Mijntje Lückerath-Rovers en Camiel Selker
Referentie publicatie Haenen,H., A. Hoornweg, M.Lückerath-Rovers en C. Selker (2021), Langetermijnwaardecreatie en de koppeling met het beloningsbeleid. Onderzoek bij 25 AEX-fondsen In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 4 beschrijven Hein Haenen, Anne Hoornweg, Mijntje Lückerath en Camiel Selker hun onderzoek naar de verankering van langetermijnwaardecreatie in het beloningsbeleid van 25-AEX ondernemingen. Alhoewel langetermijnwaardecreatie een belangrijke plek heeft ingenomen in de jaarverslagen is dat nog maar beperkt zichtbaar in de doelstellingen die opgenomen zijn in de beloningsparagraaf.
Biografie auteurs: Hein Haenen adviseert commissarissen op het gebied van corporate governance en beloning. Hij heeft een achtergrond in financiële onderzoeksjournalistiek, volgde de opkomst en ontwikkeling van de Governance Code en is co-auteur van boeken over ondernemingsbestuur en beloning.

Anne Hoornweg MSc werkt als Associate bij PwC. Haar studie econometrie combineerde zij met een werkstudentschap bij Focus Orange. Gedurende deze periode heeft zij zich onder meer verdiept in de koppeling tussen de bestuurdervisie op langetermijnwaardecreatie en de uitwerking hiervan in het beloningsbeleid.

Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is initiatiefnemer en voorzitter van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance. Zij is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Zij is auteur van de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index, het Nationaal Commissarissen Onderzoek en van vele wetenschappelijke en professionele artikelen. Zij is zelf commissaris en/of toezichthouder bij Erasmus MC, NRC Media, KNGF Geleidehonden en Diergaarde Blijdorp, en eerder bij Achmea, de ASN Beleggingsinstellingen en de Betaalvereniging Nederland.

Drs. Camiel Selker is partner bij PwC en adviseur van bestuur en commissarissen van grote Nederlandse (beurs-)fondsen. In 2011 was hij medeoprichter van Focus Orange, een adviesbureau gespecialiseerd in strategisch personeelsbeleid, dat in 2021 door PwC is gekocht. Ook is hij medeoprichter van Crunchr, een technologie scale-up gespecialiseerd in people analytics. Sinds 2016 is hij docent voor verschillende executive en commissarissen programma's van TIAS. In dat jaar publiceerde hij samen met collega Hein Haenen het boek 'Bovenbazen en de scheefgroei van hun beloning'.

H14. BELONINGEN EN DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE 2016: VIER ONDERWERPEN VOOR DE BOARDROOM

Auteur Manuel Lokin
Referentie publicatie Lokin, M. (2017). Beloningen en de nederlandse corporate governance code 2016: vier onderwerpen voor de boardroom. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2017-2018, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 14 gaat Manuel Lokin in op vier beloningsonderwerpen die de bijzondere aandacht van de bestuurder en de RvC verdienen. De auteur bespreekt twee nieuwe bepalingen in de Code 2016 die zien op de visie van de bestuurder op zijn eigen beloning en op de beloningsverhoudingen binnen de onderneming. Daarna komen twee onderwerpen aan bod niet (langer) in de Code 2016 zijn terug te vinden: aandelenbezit en de beloning in aandelen voor commissarissen en het aanpassen en achteraf terugvorderen van beloningen.
Biografie auteurs: mr. Manuel Lokin is advocaat bij Stibbe waar hij zich voornamelijk bezighoudt met corporate litigation, dispute resolution en corporate governance. Daarnaast promoveert hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het onderwerp bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen. Manuel is hoofdredacteur van het Maandblad voor Ondernemingsrecht (MvO) en Ondernemingsrecht Updates (or-updates). Verder publiceert en doceert hij regelmatig op het gebied van corporate governance en het vennootschapsrecht.