Tags: ondernemingsrecht

H9. Enkele gedachten bij horizontaal, verticaal en diagonaal toezicht

Auteur Prof. mr. dr. Barbara Bier
Referentie publicatie Bier, B. (2018), Enkele gedachten bij horizontaal, verticaal en diagonaal toezicht, In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 9 gaat Barbara Bier nader in op de wettelijke bepalingen die het toezicht binnen een rechtspersoon regelen, hierbij gaat ze zowel in meer algemene zin in op deze bepalingen als dat ze enkele vragen over de taak en positie van toezicht behandelt.
Biografie auteurs: Prof. mr. dr. Barbara Bier is lid van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance, hoogleraar Ondernemingsrecht en Corporate Governance aan Nyenrode Business Universiteit en als adviseur verbonden aan Stibbe, waar zij voorheen partner en notaris ondernemingsrecht was. Zij heeft veelvuldig al dan niet beursgenoteerde vennootschappen geadviseerd over verschillende Corporate Governance vraagstukken. Barbara is lid van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. Zij zit in de redactie van TOP (Tijdschrift voor de Ondernemingsrecht Praktijk) en is lid van de hoofdredactie van SDU Commentaar Ondernemingsrecht. Zij publiceert en doceert regelmatig op het gebied van Corporate Governance en vennootschapsrecht, in het bijzonder over uitkeringen aan aandeelhouders en is (mede) auteur en bewerker van verschillende boeken op het gebied van het vennootschapsrecht.

H13. Bestuur en besluitvorming

Auteur Iris Wuisman
Referentie publicatie Wuisman, I. (2020), Bestuur en besluitvorming In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 13 gaat Iris Wuisman in op het belang van aandacht voor goede besluitvorming. Zij beschrijft daarvoor de algemene, formele en materiele aspecten van vennootschappelijke bestuursbesluitvorming. Ook beantwoordt zij de vraag waar bestuurders op moeten letten in de besluitvorming en hoe besluitvorming in enquêteprocedures door de rechter worden beoordeeld. Specifiek wordt daarbij aandacht besteed aan de rol van adviseurs en situaties met tegenstrijdig belang.
Biografie auteurs: Prof. mr. drs. Iris Wuisman is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Zij is bestuurslid bij de Law Firm School en de Stichting Harry Honée Fonds. Iris heeft het Business & Liability Research Network (BLRN) opgericht dat gericht is op multidisciplinair onderzoek op het gebied van Good Corporate Governance, Distress & Insolvency en Future Business Structures. Haar onderzoek richt zich op besluitvorming & kunstmatige intelligentie en moderne governance structuren onder andere in blockchain organisaties. Iris is lid van de redactie van het Jaarboek Corporate Governance. In het verleden is zij bestuurslid geweest bij de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen en de Vereniging Corporate Litigation.

H10. Rust en ruimte voor het bestuur binnen ons stakeholdermodel: wettelijke bedenktijd ter borging van de strategie en de uitvoering daarvan.

Auteur Reinier Kleipool
Referentie publicatie Kleipool, R. (2021), Rust en ruimte voor het bestuur binnen ons stakeholdermodel: wettelijke bedenktijd ter borging van de strategie en de uitvoering daarvan.. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 10 beschrijft Reinier Kleipool de recent geïntroduceerde wettelijke bedenktijd en daarmee samenhangende regelingen. Hij beschijft onder andere de mogelijkheid voor het bestuur van een beursgenoteerde vennootschap om de ruimte te creëren om haar beleid en strategie uit te voeren en daarmee de belangen van de vennootschap en de daarmee verbonden stakeholders te dienen
Biografie auteurs: Mr. drs. Reinier Kleipool is partner en notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. en houdt zich daar bezig met het adviseren van (beursgenoteerde) bedrijven op het gebied van corporate governance en fusies en overnames. Reinier is lid van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de NOvA en de KNB en Redacteur van het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk (TOP).

H11. Dansen met de wet Diversiteit

Auteur Claartje Bulten
Referentie publicatie Bulten, C. (2021), Dansen met de wet Diversiteit. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 11 gaat Claartje Bulten in op het wetsvoorstel met twee verplichtingen om genderdiversiteit in de top van het bedrijfsleven te verbeteren. De voorgestelde wettelijke regeling valt uiteen in twee delen, waarvan het meest bekende het verplichte quotum is maar er is eveneens een inspanningsverplichting met streefcijfers.
Biografie auteurs: Prof. mr. Claartje Bulten is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de RU Nijmegen en voorzitter van het Van der Heijden Instituut aldaar. Zij is tevens commissaris bij KPMG NV.

H12. De ondernemingsraad en de raad van commissarissen.

Auteur Joost van Mierlo
Referentie publicatie Mierlo, J. van (2021), De ondernemingsraad en de raad van commissarissen. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 12 beschrijft Joost van Mierlo de verhouding tussen de ondernemingsraad en de RvC: hoe zij zich ten opzichte van elkaar verstaan, op welke wijze zij elkaar ontmoeten en waarom de samenstelling van de RvC voor de ondernemingsraad relevant is.
Biografie auteurs: Dr.mr. Joost van Mierlo is partner medezeggenschapsrecht/collectief arbeidsrecht bij De Voort Advocaten Mediators in Tilburg. In die hoedanigheid adviseert en begeleidt hij ondernemingsraden, bestuurders en toezichthouders bij ingewikkelde medezeggenschapsrechtelijke aangelegenheden en bij lastige vraagstukken aangaande governance. Hij combineert de praktijk onder meer met het schijven van (wetenschappelijke) artikelen. In 2013 rondde Joost een proefschrift af over de spanning tussen het medezeggenschaps- en het ondernemingsrecht. Joost vervulde diverse toezichthoudende functies. Sinds 2020 is hij voordrachtcommissaris bij Sitech Services B.V. op Chemelot (Geleen).

H13. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR): het antwoord op “incidenten” bij stichtingen?

Auteur Marleen van Uchelen
Referentie publicatie Uchelen, M. van (2021), De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR): het antwoord op “incidenten” bij stichtingen?. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 13 gaat Marleen van Uchelen in op de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (“WBTR”) die, zoals veel wetgeving, incident gedreven is. De WBTR is op 1 juli 2021 in werking getreden geldt voor alle soorten stichtingen, verenigingen en coöperaties. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de vraag of de WBTR een adequaat antwoord is op incidenten die zich bij stichtingen kunnen voordoen.
Biografie auteurs: Mr. dr. Marleen van Uchelen-Schipper is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en is daarnaast werkzaam als adviseur en kandidaat-notaris bij de Corporate M&A praktijkgroep van Houthoff. Marleen is in 2018 gepromoveerd op het onderwerp "De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting". Zij publiceert en doceert regelmatig op het gebied van corporate governance, in het bijzonder bij stichtingen, verenigingen en maatschappelijke ondernemingen. In de praktijk houdt zij zich vooral bezig met juridische aspecten van governance en governance structuren bij stichtingen, in het bijzonder in de semipublieke sector (onder meer zorginstellingen) en in de culturele sector.