Jaarboek 2014-2015

Hoofdstuk 1: Als zwakke banken goede governance hebben; wat maakt hen dan zo zwak?

Auteur Prof. dr. K. Cools en drs. J. van Toor
Referentie publicatie Cools, K. en J. van Toor (2014), Als zwakke banken goede governance hebben; wat maakt hen dan zo zwak? . In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 1 beschrijven Kees Cools en Joris van Toor de verschillen in de governance van zwakke banken (banken die overheidssteun nodig hadden of zelfs failliet gingen) en banken die op eigen kracht de crisis overleefden. Zij tonen aan dat met de (formele) governance niets mis was, althans niet slechter dan die van de sterke banken. Terecht stellen zij dus de vraag: wat maakt hen dan wel zo zwak?
Biografie auteurs: Prof. dr. Kees Cools is partner bij Strategy& (voorheen Booz& Company) en hoogleraar Corporate Finance en Governance aan Tilburg University / TIAS School for Business and Society. Hij studeerde economie (cum laude), filosofie en accountancy aan de Universiteit van Tilburg, waar hij in 1993 bij Prof. dr. P.W. Moerland promoveerde op het terrein van de corporate finance. Hij was eerder hoogleraar Corporate Finance aan de Rijksuniversiteit Groningen (1999-2012), werkzaam bij The Boston Consulting Group (1993-2009) en lid van de eerste Corporate Governance Monitoring Commissie (‘commissie Frijns’). In 2006 schreef hij het boek Controle is goed, vertrouwen nog beter.

Drs. Joris van Toor is PhD Student bij TIAS School for Business and Society van Tilburg University. Hij studeerde econometrie (cum laude) aan Tilburg University binnen de afstudeerrichting Quantitative Finance and Actuarial Sciences. Daarna werkte hij bij Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) en vervolgens bij Strategy& (voorheen Booz & Company), alvorens in april 2014 bij TIAS aan de slag te gaan met een promotieonderzoek op het gebied van governance, finance en leiderschap.

Hoofdstuk 2: Leven in de bestuurskamer met de narcistische paradox: de meting en invloed van Zonnekoninggedrag

Auteur Dr. J.A. Rijsenbilt en Prof. dr. H.R. Commandeur
Referentie publicatie Rijsenbilt, J.A. en H.R. Commandeur (2014), Leven in de bestuurskamer met de narcistische paradox: de meting en invloed van Zonnekoninggedrag, In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding Antoinette Rijsenbilt en Harry Commandeur beschrijven in hoofdstuk 2 de invloed van de narcistische persoonlijkheidsdimensie van bestuursvoorzitters op de interne organisatie. Zij beschrijven daarin allereerst de oorzaken en de gevolgen van narcisme bij bestuursvoorzitters, vervolgens hoe met behulp van objectieve indicatoren narcisme kan worden vastgesteld en tot slot wat de relatie is tussen narcisme en de financiële prestaties, tegenmacht en fraudegevoeligheid.
Biografie auteurs: Dr. Antoinette Rijsenbilt studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (doctoraal 1991, doctoraat 2011), psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde de bevoegdheid tot 1e graad docent aan de Vrije Universiteit. Antoinette heeft als econoom vele jaren ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. Zij heeft diverse financiële functies vervuld, zowel in internationale organisaties als in het Nederlandse MKB. Vanaf 2009 is zij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op narcisme bij bestuurders en de effecten daarvan op de bedrijfsvoering.

Prof. dr. Harry Commandeur is hoogleraar Industriële Economie en Bedrijfshuishoudkunde bij de capaciteitsgroep Toegepaste Economie aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voorts bekleedt hij de dr.F.J.D.Goldschmeding leerstoel aan Universiteit Nyenrode. Hij is tevens gelieerd aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van Erasmus Medisch Centrum, algemeen directeur van de Erasmus Universiteit Rotterdam Holding BV, bestuursadviseur van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam en bekleedt hij diverse toezichthoudende functies in profit- en non-profit organisaties. Van 2003-2006 was hij
van de Erasmus School of Economics.

Hoofdstuk 3: Hoe bestuurders manipuleren en wat er tegen te doen

Auteur Drs. J.A. de Hoog
Referentie publicatie De Hoog, J.A. (2014), Hoe bestuurders manipuleren en wat er tegen te doen. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 3 beschrijft Hans de Hoog hoe bestuurders manipuleren en wat er tegen te doen is. De Hoog onderscheidt daartoe twee gevallen van manipulatie: de ene waarin het kwaad van de manipulatie reeds is geschied en de andere waarin bestuurders in de verleiding zouden kunnen komen hun toezichthouder een loer te draaien.
Biografie auteurs: Drs Hans de Hoog is medeoprichter (van Grexx NV, een bedrijf dat procesdiensten aanbiedt via de ‘cloud’. Hij ontwikkelde in 2013 een instrument om de dialoog tussen bestuurders en toezichthouders te faciliteren: governanceboxx. Na afronding van de studies Politieke Wetenschappen (Leiden) en Algemene Economie (Rotterdam) begon hij zijn carrière in 1982 in de landelijke politiek om die in 1987 te vervolgen als public affairs adviseur van diverse brancheorganisaties en grote ondernemingen. Het grote bedrijfsleven heeft hij leren kennen bij Delta Lloyd (1994 –1998) en Origin (1998 – 2000). Van begin 2007 tot eind 2012 was hij als extern toezichthouder op grote pensioenfondsen werkzaam bij De Nederlandsche Bank. Hij was van 1997 – 2009 lid en in de derde termijn voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Kinderopvang Humanitas. In 2013 publiceerde hij het boek: De Toezichthouder. Praktijkvoorbeelden van opportunistisch bestuur en falend toezicht., Eburon Business, Delft, 2013

Hoofdstuk 4: Bouwstenen voor effectieve Raden van Commissarissen

Auteur Prof. dr. Lückerath-Rovers
Referentie publicatie Lückerath-Rovers, M. (2014), Bouwstenen voor effectieve Raden van Commissarissen. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 4 beschrijft Mijntje Lückerath-Rovers negen bouwstenen die volgens haar belangrijk zijn voor effectieve RvCs. Het hoofdstuk start echter met de vraag wat vanuit theoretisch perspectief de toegevoegde waarde van de RvC zou moeten zijn. Hieruit blijkt dat de rol van de RvC ook in de theorie niet eenduidig vaststaat.
Biografie auteurs: Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is initiatiefnemer en lid van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance. Zij is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Zij is auteur van de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index, het Nationaal Commissarissen Onderzoek en van vele wetenschappelijke en professionele artikelen. Zij is daarnaast betrokken bij diverse maatschappelijke initiatieven op het terrein van Corporate Governance waaronder het herschrijven van de Governance Code Cultuur, de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen, de Governance Risk & Compliance commissie van de NBA en de evaluatie van de Governancecode Woningcorporaties. Zij is zelf commissaris en/of toezichthouder bij Achmea, de ASN Beleggingsinstellingen, NRC, KNGF Geleidehonden en de Betaalvereniging Nederland.

Hoofdstuk 5: Boards on Task. Naar een geïntegreerde benadering van board performance

Auteur Prof. dr. E.L.H.M. van de Loo en Prof. dr. J.W. Winter
Referentie publicatie Loo, E.L.H.M. van de en J.W. Winter (2014), Boards on Task. Naar een geïntegreerde benadering van board performance. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding Hoofdstuk 5, geschreven door Erik van de Loo en Jaap Winter, beschrijft een door hen ontwikkelde methode om te bekijken wanneer Boards on Task zijn waarbij systeemaspecten enerzijds en factoren van gedrag en cultuur anderzijds, worden geïntegreerd. Zij richten zich op het functioneren van Boards, dat wil zeggen op de interactie tussen bestuurders en commissarissen.
Biografie auteurs: Professor dr. Erik van de Loo is psychoanalyticus, hoogleraar Leiderschap en Gedrag, TIAS School for Business and Society. Hij is Visiting Clinical Professor of Leadership INSEAD, Co-director Executive Masters Programme Consulting and Coaching for Change, houder van de Visiting Professorial Chair of Leadership at Graduate School of Business, Universiti Abdul Razak, Kuala Lumpur. Hij is tevens verbonden aan adviesbureau Phyleon in Den Haag.

Prof.mr.dr. Jaap Winter is voorzitter van het College van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar International Company Law aan de Universiteit van Amsterdam. Tot 2013 was hij partner bij De Brauw Blackstone Westbroek. Hij is voormalig voorzitter van de EU High Level Group of Company Law Experts en lid van de Commissie Tabaksblat.

Hoofdstuk 6: Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders: de juridische risico’s van ondernemen

Auteur Mr. J. Fleming
Referentie publicatie Fleming, J. (2014), Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders: de juridische risico's van ondernemen. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding Jeroen Fleming beschrijft in hoofdstuk 6 de mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders die hij tevens aanduidt als de juridische risico's van ondernemen. Fleming bespreekt een aantal recente rechterlijke uitspraken op het terrein van aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders en de lessen die in dit verband geleerd kunnen worden uit recente enquêteprocedures. Tevens beschrijft hij het belang van goede verslaggeving in de vorm van notulen die de besluitvorming zorgvuldig weergeven voor een deugdelijk verweer in het kader van aansprakelijkheids- en enquêteprocedures.
Biografie auteurs: Mr. Jeroen Fleming is sinds 1991 als advocaat verbonden aan Stibbe. Na een aantal jaren als partner in Londen werkzaam te zijn geweest, heeft Jeroen zich volledig toegelegd op de (internationale) brede ondernemingsrechtelijke procespraktijk. Hij treedt onder meer op voor bestuurders en commissarissen in aansprakelijkheidsprocedures, procedeert bij de Ondernemingskamer en vertegenwoordigt cliënten in internationale arbitrages met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit fusies en overnames. Jeroen publiceert met een zekere regelmaat, doceert en geeft cursussen op het gebied van het ondernemingsrecht.

Hoofdstuk 7: Sleutelrol RvC bij openbaar bod

Auteur Mr. H. Reumkens en Mr. R. van Waaij
Referentie publicatie Reukmens, H. en R. van Waaij (2014), Sleutelrol RvC bij openbaar bod. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 7 bespreken Hugo Reumkens en Roos van Waaij de rol van de RvC in een situatie van een openbaar bod. Zij gaan daarbij in op het wettelijk kader van een openbaar bod, de wijze waarop een bod wordt beoordeeld, beschermingsmaatregelen, de begrippen vennootschappelijk belang en strategie, tegenstrijdig belang en betrekken hierbij vervolgens de cruciale rol van de RvC.
Biografie auteurs: Mr. Hugo Reumkens is advocaat te Amsterdam en managing partner van Van Doorne N.V., gespecialiseerd in vennootschapsrecht, waarbinnen grensoverschrijdende fusies en overnames, corporate governance, private equity en joint ventures. Hij studeerde af aan de Universiteit van Tilburg in 1994 en startte in datzelfde jaar zijn carrière bij Van Doorne. Daarna behaalde hij een postdoctorale graad in het vennootschapsrecht bij de Grotius Academie in Nijmegen (cum laude). Sinds 2002 is hij partner bij Van Doorne. Hugo wordt aanbevolen door diverse buitenlandse gidsen als expert op het gebied van corporate governance en private equity. Hij is lid van een aantal juridische verenigingen en publiceert regelmatig. Ook treedt hij geregeld op als spreker op seminars en congressen, met name op het gebied van corporate governance. Verder is hij docent aan verschillende opleidingsinstituten.

Mr. Roos van Waaij is advocaat te Amsterdam sinds 2002 en werkzaam bij Van Doorne N.V., gespecialiseerd in vennootschapsrecht met een focus op fusies en overnames en corporate governance. Roos is in 2001 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Zij schrijft regelmatig columns op gebied van corporate governance en treedt op als docent bij verschillende opleidingsinstituten.

Hoofdstuk 8: De bestuurdersbeloning in de financiële sector niet langer een governancevraagstuk?

Auteur Mr. T.C.A. Dijkhuizen MPhil
Referentie publicatie Dijkhuizen, T.C.A. (2014), De bestuurdersbeloning in de financiële sector niet langer een governancevraagstuk? In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding Tom Dijkhuizen richt zich in hoofdstuk 8 op de bestuurdersbeloning in de financiële sector. Dijkhuizen ziet meer aandacht komen voor de vormgeving van het beloningsbeleid en de vervanging van zelfregulering door formele wet- en regelgeving. In dit hoofdstuk wordt onder andere aandacht besteed aan de vaststelling, vormgeving en openbaarmaking van het beloningsbeleid, maar ook aan recentere wetgeving.
Biografie auteurs: Mr. Tom Dijkhuizen MPhil is als promovendus verbonden aan de afdeling Ondernemingsrecht van Universiteit Leiden. Tevens is hij verbonden aan het Hazelhoff Centre for Financial Law, Universiteit Leiden. Hij bereidt een proefschrift voor over de corporate governance van banken in rechtsvergelijkend perspectief.

Hoofdstuk 9: Executive Committees. Valt er wat te regelen?

Auteur Mr. M.C.M. Brandjes
Referentie publicatie Brandjes, M.C.M. (2014), Executive Committees. Valt er wat te regelen? In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding Michiel Brandjes beschrijft in hoofdstuk 9 de opkomst van de Executive Committee. Hij beschrijft wat onder andere onder een Executive Committee moet worden verstaan, een inventarisatie van de praktijk in de UK en Nederland, hoe een Executive Committee vaak wordt ingericht evenals de mogelijke bedenkingen die men hierbij zou kunnen hebben. Hij stelt tevens de vraag of voor een Executive Committee wettelijke bepalingen of corporate governance code bepalingen zouden moeten gelden of dat het beter is om deze in de praktijk gegroeide behoefte met rust te laten.
Biografie auteurs: Mr. Michiel Brandjes is general counsel corporate en company secretary van Royal Dutch Shell plc sinds 2005 en non-executive director bij Constellium N.V. sinds 2014.

Hoofdstuk 10: Ontwikkelingen in de Governance van Pensioenfondsen

Auteur Prof. dr. A.M.H. Slager
Referentie publicatie Slager, A.M.H. (2014), Ontwikkelingen in de Governance van Pensioenfondsen. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 10 gaat Alfred Slager in op ontwikkelingen in de governance van pensioenfondsen. Hij beschrijft welke ontwikkelingen de veranderingen in governance van pensioenfondsen bepalen en geeft een korte schets van wat de veranderingen behelzen. Ook besteedt hij aandacht aan welke uitdagingen er als gevolg van de veranderingen nog in het verschiet liggen.
Biografie auteurs: Prof. dr. Alfred Slager RBA is hoogleraar Pension Fund Management aan TIAS School for Business and Society. Van 1995 tot 2000 werkte hij als vermogensbeheerder bij Fortis Investments; tot 2008 werkte hij bij PGGM Investments, waar hij ondermeer strateeg en beleidsmedewerker was. Van 2009 tot 2010 is hij werkzaam geweest als Chief Investment Officer bij pensioenfonds Stork. In 2004 promoveerde hij aan de Eramus Universiteit. Hij publiceert over pensioenfondsen en beleggingsprocessen. Recente publicaties zijn over investment beliefs, met Kees Koedijk, en een onderzoek naar de besluitvorming en de rol van beleggingscommissies bij pensioenfondsen. Verder is Alfred Slager bestuurder bij Pensioenfonds voor de Huisartsen (SPH)

Hoofdstuk 11: Wat brengt Europa ons voor de geschiktheidstoets van bestuurders en commissarissen?

Auteur Mr. A. van Gelder
Referentie publicatie Gelder, A. van, (2014), Wat brengt Europa ons voor de geschiktheidstoets van bestuurders en commissarissen? In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding Annick van Gelder beschrijft in hoofdstuk 11 de invloed van Europa op de geschiktheidstoets van bestuurders en commissarissen. In het hoofdstuk wordt zowel ingegaan op de huidige geschiktheidstoets van bestuurders en commissarissen, zoals door AFM en DNB uitgevoerd, als op de vraag hoe de toets in Nederland zich verhoudt tot de uitvoering van de geschiktheidseis in Europees perspectief.
Biografie auteurs: Mr. Annick van Gelder is werkzaam bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als senior jurist bij de afdeling Juridische Zaken in het team dat zich onder meer bezighoudt met de juridische ondersteuning van reguliere en complexe vergunningverleningen. De wet- en regelgeving omtrent geschiktheid en betrouwbaarheid is een van haar kennisgebieden. Daarvoor was zij jurist en assistent-boetefunctionaris bij de afdeling Juridische Zaken van de AFM. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Hoofdstuk 12: Overheidstoezicht en corporate governance: Overheid spreekt bestuurders en commissarissen aan op compliance management

Auteur Dr. Ing. M.A. de Bree
Referentie publicatie Bree, M.A. de, (2014), Overheidstoezicht en corporate governance: Overheid spreekt bestuurders en commissarissen aan op compliance management. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 12 gaat Martin de Bree in op overheidstoezicht en corporate governance. Hij constateert dat de overheid bestuurders en commissarissen aanspreekt op compliance management. Hij geeft daarbij ook een vooruitblik hoe corporate governance en overheidstoezicht nog meer met elkaar te maken zullen gaan krijgen en doet suggesties voor interne en externe toezichthouders.
Biografie auteurs: Dr. Ing. Martin de Bree is verbonden aan de Erasmus Universiteit waar hij onderzoek doet naar compliance management, governance en moderne vormen van regulering en toezicht zoals systeem(gericht )toezicht en horizontaal toezicht. Tevens is hij mede-initiatiefnemer van het onderzoeksprogramma Modern Toezicht waarin een groep publieke toezichthouders promotie onderzoek doet naar innovatieve vormen van overheidstoezicht. Daarnaast heeft hij een zelfstandige consultancy praktijk van waaruit hij samen met bedrijven en overheden zoekt naar de optimale balans tussen enerzijds ruimte voor ondernemerschap en innovatie en anderzijds de bescherming van publieke belangen.

Hoofdstuk 13: De accountant binnen het corporate governance bouwwerk

Auteur Prof. dr. A. de Bos RA en drs. R.G.H. Leonards RA
Referentie publicatie Bos, A. de en R.G.H. Leonards (2014), De accountant binnen het corporate governance bouwwerk. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 13 wordt de rol van de accountant binnen het corporate governance bouwwerk beschreven door Auke de Bos en Bob Leonards. Zij gaan in op de relatie en de communicatie tussen de accountant en het bestuur, maar ook met de RvC en de audit commissies en de aandeelhouders.
Biografie auteurs: Prof. Dr. Auke de Bos RA is partner bij Ernst & Young Accountants LLP. Hij is voorzitter van het Directoraat Vaktechniek en heeft zich gespecialiseerd in IFRS, Accountantscontrole en Corporate Governance en is actief als adviseur bij verschillende beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast is hij hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit. Als hoogleraar doceert hij verschillende vakken aan de juridische faculteit en is hij verantwoordelijk voor het vak financial auditing aan de Accountancy opleiding. Hij is auteur van tientallen artikelen op het gebied van de externe verslaggeving en Corporate Governance. Hij is lid van de redactie ‘Goed Bestuur’, Inform (vaktechnisch bulletin van EY) en het Nationaal Commissarissen Onderzoek.

Drs. Bob Leonards RA is senior manager bij Ernst & Young Accountants LLP. Hij heeft zich gespecialiseerd in kapitaalmarkttransacties en op het gebied van corporate governance. Als accountant is hij betrokken bij de controle van diverse beursgenoteerde ondernemingen in Nederland en daarbuiten. Daarnaast is hij adviseur voor ondernemingen die beursgenoteerd zijn of willen worden, waarbij Corporate Governance een belangrijk onderdeel vormt. Hij is coauteur van diverse artikelen op het gebied van Corporate Governance.

Hoofdstuk 14: De risico’s van internationale corruptie – dichterbij dan u denkt. Over de (preventieve) rol van bestuurders en commissarissen

Auteur Drs. M. Wolfs
Referentie publicatie Wolfs, M. (2014), De risico’s van internationale corruptie - dichterbij dan u denkt. Over de (preventieve) rol van bestuurders en commissarissen. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding Hoofdstuk 14 van Marijke Wolfs beschrijft de risico’s van internationale corruptie en constateert dat deze risico’s wellicht dichterbij zijn dan gedacht. Wolfs gaat daarbij in op de verantwoordelijkheid die bedrijven en hun bestuurders hebben om (betrokkenheid bij) internationale corruptie te voorkomen. Een effectieve aanpak vraagt om doortastend optreden van het bestuur en toezicht, met name als het gaat om preventieve maatregelen.
Biografie auteurs: Drs. Marijke Wolfs is directeur / algemeen secretaris van International Chamber of Commerce (ICC) Nederland. Zij behaalde haar Master International Business Management in Nijmegen en studeerde af op de veranderende dynamiek in internationale waardeketens. Voor studie en stage verbleef zij in Turkije, Italië, Londen en Boedapest. Aansluitend volgde zij de Leergang Buitenlandse Betrekkingen aan Instituut Clingendael. Sinds 2004 bekleedde zij verschillende internationaal georiënteerde functies bij het Ministerie van Economische Zaken waarna zij drie jaar voor een Amsterdams adviesbureau werkte. Sinds 2011 is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Nederlandse National Committee van ICC. Binnen deze in 1921 opgerichte Vereniging ICC Nederland zijn dertien Nederlandse beleidscommissies actief waaronder de Commissie CR & Anti-corruptie.

Hoofdstuk 15: De belangrijkste ontwikkelingen en bevindingen uit het aandeelhoudersvergaderingenseizoen 2014

Auteur Drs. R. Abma
Referentie publicatie Abma, R. (2014), De belangrijkste ontwikkelingen en bevindingen uit het aandeelhoudersvergaderingenseizoen 2014 In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding Rients Abma beschrijft in hoofdstuk 15 de belangrijkste ontwikkelingen en bevindingen uit het aandeelhoudersvergaderingenseizoen van 2014. Hij concludeert dat het AVA-seizoen 2014 relatief rustig is verlopen: slechts één bestuursvoorstel werd verworpen. Abma beschrijft vervolgens een aantal opvallende zaken in dit jaar, zoals een ‘hercalibratie’ van prestatiecriteria, het gebruik van een beschermingsconstructie, de toekenning van transactiebonussen en de verplichting tot periodieke roulatie van het accountantskantoor.
Biografie auteurs: Drs. Rients Abma is sinds 1 januari 2006 directeur van Eumedion. Eumedion is het corporate governance en duurzaamheidsplatform van institutionele beleggers. Abma werkte tussen 2000 en 2005 bij het Ministerie van Financiën als beleidsadviseur op het terrein van corporate governance. In 2003 was hij secretaris van de Commissie Tabaksblat en tussen eind 2004 en 1 augustus 2005 secretaris van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (of: Commissie Frijns). Tussen 1996 en 2000 werkte hij als secretaris Economische Zaken bij werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Hoofdstuk 16: Cyber Security: een relevant onderwerp voor iedere bestuurder

Auteur Ing. J.A.M. Hermans RE
Referentie publicatie Hermans, J.A.M. (2014), Cyber Security: een relevant onderwerp voor iedere bestuurder. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding John Hermans beschrijft in hoofdstuk 16 dat cyber security een relevant onderwerp is voor iedere bestuurder. Ondanks dat het cyber security lastig is te definiëren mag dit volgens hem geen excuus zijn voor bestuurders om het thema af te schuiven naar gespecialiseerde professionals. Bestuurders staan voor de taak om in de complexiteit van dit thema gedegen afwegingen te maken en op zijn minst de juiste vragen stellen. Het hoofdstuk geeft hiertoe handvatten en brengt cyber security terug tot de basis.
Biografie auteurs: Ing. John Hermans RE is partner binnen KPMG IT Advisory en is verantwoordelijk voor de KPMG dienstverlening op het gebied van cyber security en leidt een team van 50 professionals. John maakt deel uit van KPMG’s global leadership op het gebied van cyber security en is tevens de global lead van KPMG op het gebied van Identity & Access Management Services. John heeft voor een groot aantal organisaties gewerkt in nagenoeg alle marktsegmenten, zoals daar zijn Financiële Dienstverlening, Oil & Gas, Energie, Overheid en andere sectoren. John was betrokken in meer dan 100 projecten op het gebied van cyber security, zowel nationaal als internationaal. In deze projecten ondersteunde John klanten in hun strategie, het bouwen van de business case en uitvoeren van programma management en quality assurance activiteiten.