Tags: accountant

Hoofdstuk 9: De accountant en het audit committee

Auteur Prof. dr. mr. M. Pheijffer RA
Referentie publicatie Pheijffer, M., (2011), De accountant en het audit committee. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, M. Kaptein, en L. Paape (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2011-2012, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 9 geeft Marcel Pheijffer een uitgebreid en actueel overzicht van de verschillende initiatieven die vanuit diverse marktpartijen en toezichthouders worden ontplooid inzake de wijze waarop de rol van de accountant in Corporate Governance kan, of moet, worden veranderd. Hij beargumenteert onder andere dat in het verleden aandeelhouders en commissarissen verzuimden een stevig gevolg te geven aan de eigen verantwoordelijkheid, waaronder ook het daadwerkelijk inhoud geven aan hun relatie met de accountant.
Biografie auteurs: "Prof. dr. mr. Marcel Pheijffer is werkzaam als hoogleraar (Forensische) Accountancy aan de universiteiten Nyenrode en Leiden. In 2002 was hij werkzaam als inhoudelijk secretaris (ofwel: de rechterhand) van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid.
Marcel heeft zijn basisopleiding binnen de Belastingdienst genoten en was de afgelopen 12 jaar werkzaam bij de FIOD in Haarlem, alwaar hij betrokken was bij een aantal grootschalige onderzoeken op het terrein van de georganiseerde criminaliteit en organisatiecriminaliteit. Hij promoveerde in 2000 op het proefschrift 'De forensisch accountant; het recht meester' en schreef diverse artikelen en boeken op terreinen zoals: forensische accountancy, financieel rechercheren, fraudebestrijding, integriteit, witwassen, corporate governance en met deze onderwerpen verbonden thema’s.'Marcel was van 1 januari 2006 tot 1 januari 2009 lid van de International Auditing & Assurance Standards Board (IAASB) van de International Federation of Accountants (IFAC). Sedert 2004 is hij lid van de Licentiecommissie van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).

Hoofdstuk 13: De accountant binnen het corporate governance bouwwerk

Auteur Prof. dr. A. de Bos RA en drs. R.G.H. Leonards RA
Referentie publicatie Bos, A. de en R.G.H. Leonards (2014), De accountant binnen het corporate governance bouwwerk. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 13 wordt de rol van de accountant binnen het corporate governance bouwwerk beschreven door Auke de Bos en Bob Leonards. Zij gaan in op de relatie en de communicatie tussen de accountant en het bestuur, maar ook met de RvC en de audit commissies en de aandeelhouders.
Biografie auteurs: Prof. Dr. Auke de Bos RA is partner bij Ernst & Young Accountants LLP. Hij is voorzitter van het Directoraat Vaktechniek en heeft zich gespecialiseerd in IFRS, Accountantscontrole en Corporate Governance en is actief als adviseur bij verschillende beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast is hij hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit. Als hoogleraar doceert hij verschillende vakken aan de juridische faculteit en is hij verantwoordelijk voor het vak financial auditing aan de Accountancy opleiding. Hij is auteur van tientallen artikelen op het gebied van de externe verslaggeving en Corporate Governance. Hij is lid van de redactie ‘Goed Bestuur’, Inform (vaktechnisch bulletin van EY) en het Nationaal Commissarissen Onderzoek.

Drs. Bob Leonards RA is senior manager bij Ernst & Young Accountants LLP. Hij heeft zich gespecialiseerd in kapitaalmarkttransacties en op het gebied van corporate governance. Als accountant is hij betrokken bij de controle van diverse beursgenoteerde ondernemingen in Nederland en daarbuiten. Daarnaast is hij adviseur voor ondernemingen die beursgenoteerd zijn of willen worden, waarbij Corporate Governance een belangrijk onderdeel vormt. Hij is coauteur van diverse artikelen op het gebied van Corporate Governance.

H 10: De accountant en transparante communicatie. Een opstap naar het einde van de verklaring van de externe accountant?

Auteur drs. F. van der Hoek en prof. dr. D. de Waard
Referentie publicatie Hoek, F. van der en D. de Waard (2016), De accountant en transparante communicatie. Een opstap naar het einde van de verklaring van de externe accountant? In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2016-2017, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 10 beschrijven Feikje van der Hoek en Dick de Waard de rol van de externe accountant binnen corporate governance en geven zij een overzicht van de wijze waarop de accountant communiceert met zijn opdrachtgevers en het maatschappelijk verkeer. Vanuit een kort historisch perspectief van de controleverklaring wordt een toelichting gegeven bij de toepassing van de meest recente vorm: het long form auditor’s report. Zij sluiten af met overwegingen die gericht zijn op een meer informatieve controleverklaring, bijvoorbeeld door andere vormen van communicatie door de accountant.
Biografie auteurs: Drs. Feikje van der Hoek RA is als lecturer werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen. Tot 2016 is zij gedurende 7 jaar als accountant werkzaam geweest bij EY Accountants. Feikje is betrokken bij het onderzoeksproject van de Rijksuniversiteit Groningen naar de toepassing van de uitgebreide controleverklaring in verslaggeving door beursfondsen in Nederland en Engeland.

Prof. dr. D.A. (Dick) de Waard RA MA is als hoogleraar Auditing verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en als hoogleraar MVO aan de University of Curaçao. Van 1977 tot 2013 is Dick (gedurende 35 jaar) als accountant werkzaam geweest bij EY Accountants. Hij is gepromoveerd op het corporate governance vraagstuk rondom duurzaamheid. Bij de Rijksuniversiteit Groningen leidt hij het onderzoek naar de toepassing van de uitgebreide controlerverklaring in verslaggeving door beursfondsen in Nederland en Engeland.

H13. De rol van de accountant bij verantwoording over naleving van de corporate governance code

Auteur Drs Remko Renes RA
Referentie publicatie Renes, R. (2018) De rol van de accountant bij verantwoording over naleving van de corporate governance code. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Kluwer.
Inleiding In het laatste hoofdstuk 13 gaat Remko Renes in op de rol van de accountant bij de verantwoording over naleving van de corporate governance code in het licht van wijzigingen in wet- en regelgeving.
Biografie auteurs: Drs Remko Renes RA is universitair docent Corporate Governance bij Nyenrode Business Universiteit en lid van het Center for Accounting Auditing & Control en het Nyenrode Corporate Governance Instituut. Hij is als onderzoeker en projectleider sinds 2010 betrokken geweest bij meerdere nalevingsonderzoeken voor de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, de Monitoring Commissie Code Banken en de Code Goed Bestuur voor de Handvestgroep Publieke Dienstverleners in Nederland. Hij is lid van de redactie ‘Goed Bestuur’.