Tags: pas-toe of leg-uit

Hoofdstuk 11: Compliance en non-compliance met de Nederlandse corporate governance code

Auteur Prof. dr. H. van Ees en Dr. R.B.H. Hooghiemstra
Referentie publicatie Ees, H. van, en R.B.H. Hooghiemstra, (2011), Compliance en non-compliance met de Nederlandse corporate governance code. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, M. Kaptein, en L. Paape (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2011-2012, Deventer: Kluwer.
Inleiding Hans van Ees en Reggy Hooghiemstra analyseren in hoofdstuk 11 in hoeverre Nederlandse ondernemingen gelijksoortige verklaringen voor het niet-toepassen van de beginselen en richtlijnen van de Nederlandse Code hanteren en waarom.
Biografie auteurs: Prof. dr. Hans van Ees is sinds 2012 lid van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance en hoogleraar corporate governance en Instituties aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en bouw-dekaan van het University College Groningen. Zijn onderzoek betreft comparative corporate governance, business groups, boards of directors en sustainable corporate performance. Hij is directeur van het Corporate Governance Insights Centre in Groningen, vice-president van de European Academy of Management (EURAM)  en als associate editor verbonden aan het tijdschrift Corporate governance: An international review. Het Corporate Governance Insights Centre is bijvoorbeeld actief op het gebied van contractonderzoek en consultancy ter zake good governance en industrial democracy onder meer voor de Monitoring commissie Nederlandse corporate governance code.

Dr. Reggy Hooghiemstra is, na werkzaam te zijn geweest binnen de accountancy, sinds enige jaren als universitair docent verbonden aan de Vakgroep Accountancy en de Vakgroep Accounting van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij maakt deel uit van het Corporate Governance Insights Centre van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoeksgebied ligt op het raakvlak van internal control, internationale aspecten van verslaggeving en corporate governance.

Hoofdstuk 12: Wat is een goede uitleg? Reflecties op het ‘pas toe of leg uit’-principe.

Auteur Prof. dr. R. Jeurissen en Dr. E. Karssing
Referentie publicatie Jeurissen, R. en E. Karssing, (2011), Wat is een goede uitleg? Reflecties op het 'pas toe of leg uit'-principe. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, M. Kaptein, en L. Paape (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2011-2012, Deventer: Kluwer.
Inleiding Ronald Jeurissen en Edgar Karssing reflecteren in hoofdstuk 12 vanuit de argumentatieleer wat een goede uitleg is bij het pas-toe en leg-uit principe in de corporate governance code.
Biografie auteurs: Prof. dr. Ronald Jeurissen is hoogleraar Bedrijfsethiek bij Nyenrode Business Universiteit en directeur van het European Institute for Business Ethics. Hij studeerde filosofie, theologie en sociale wetenschappen in Nijmegen, Tilburg en aan de Universiteit van Amsterdam. Ronald publiceerde zes boeken over bedrijfsethiek, waaronder het bekroonde ‘Bedrijfsethiek: een goede zaak’ (7e druk 2008). Van 2008 tot 2010 was hij lid van de redactieraad van het toonaangevende Business Ethics Quarterly. Hij is lid van de commissie Toelating en Integriteit van de IVBN (Institutionele Beleggers in Vastgoed).

Dr. Edgar Karssing is als universitair hoofddocent verbonden aan het instituut voor bedrijfsethiek van Nyenrode Business Universiteit. Edgar behaalde zijn Masters in Economie en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2006 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit op een proefschrift over integriteit in theorie en praktijk. Zijn onderzoek richt zich op integriteit en integriteitsmanagement ('Wat werkt en wat niet?'), zowel in de private als de publieke sector. Edgar is winnaar van de Nationale Compliance Award 2010.

Hoofdstuk 5: Aanbevelingen ter verbetering van het gebruik van het ‘pas toe of leg uit’-principe in de praktijk

Auteur Mr. A. Galle
Referentie publicatie Galle, A., (2012), Aanbevelingen ter verbetering van het gebruik van het 'pas toe of leg uit'-principe in de praktijk. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. Van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2012-2013, Deventer: Kluwer.
Inleiding Het pas-toe of leg-uit principe wordt in hoofdstuk 5 beschreven door Annika Galle. Door middel van een rechtsvergelijking tussen België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Nederland wordt geanalyseerd op welke punten onvoldoende consensus voor een effectief functioneren van het ‘pas toe of leg uit’-principe in de praktijk bestaat. Ook wordt beschreven hoe de onderzochte landen van elkaar kunnen leren, ofwel wat in essentie EU-breed is aan te bevelen. In dit verband pleit Annika Galle ervoor dat nationale corporate governance codes naar hun juridische inbedding van het ‘pas toe of leg uit’-principe verwijzen en aan het begin van de code duidelijkheid verschaffen op welke specifieke soort van code bepalingen het ‘pas toe of leg uit’-principe van toepassing is. Omwille van een grotere transparantie zouden codeafwijkingen weergegeven dienen te worden in een opsomming met verwijzing naar de betreffende niet-nageleefde bepalingen in de corporate governance verklaring. Een wijziging in de Richtlijn 2006/46/EC die de EU-lidstaten verplicht een dergelijke lay-out te hanteren wordt door haar als meest effectief gezien.
Biografie auteurs: Mr. Annika Galle is sinds 2005 universitair docent Financieel Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij geeft onderwijs aan bachelor en master studenten op het gebied van Corporate Governance en Fusies & Overnames. Het onderzoek van Annika Galle is gefocust op corporate governance en code compliance. Annika presenteerde haar onderzoek op het International Conference on Corporate Governance van de Birmingham Business School in het Verenigd Koninkrijk in 2006 en 2008 en publiceerde in verschillende Nederlandse tijdschriften en boeken. Op 31 mei 2012 verdedigde zij haar proefschrift getiteld “Consensus on the comply or explain principle within the EU corporate governance framework: legal and empirical research”. In haar proefschrift wordt vanuit juridisch en empirisch vergelijkend onderzoek bezien hoe binnen het Europese corporate governance raamwerk consensus over de reikwijdte en de noodzakelijke voorwaarden voor een effectief functioneren van het comply or explain principe kan worden bereikt.

Hoofdstuk 9: De Nederlandse corporate governance code en monitoring: meer of minder overheid?

Auteur Drs. B. Hof, drs. M. Kerste en Prof. dr. A. de Jong
Referentie publicatie Hof, B., M. Kerste en A. de Jong, (2013), De Nederlandse corporate governance code en monitoring: meer of minder overheid?. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2013-2014, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 9 beschrijven Bert Hof, Marco Kerste en Abe de Jong hun onderzoek in opdracht van Minister Kamp van Economische Zaken naar het Nederlandse stelsel van corporate governance code en de monitoring daarvan. Invalshoek van het onderzoek was om vanuit een drietal hypothetische situaties een uitspraak te doen over de maatschappelijke wenselijkheid van meer of juist minder overheidsbemoeienis met betrekking tot ondernemingsbestuur. De auteurs beschrijven uitgebreid deze hypothetische situatie, te weten (i) het beëindigen van de monitoring van de naleving en toepassing van de code, (ii) het laten vervallen van de wettelijke verankering van de code en (iii) het uitbreiden van de monitoring met rapporteren op naam.
Biografie auteurs: Drs. Bert Hof is senior onderzoeker in het cluster Mededinging & Regulering van SEO Economisch Onderzoek. Hij beziet praktische onderzoeksvraagstukken vanuit een welvaartseconomisch perspectief. De rol van de overheid en de maatschappelijke wenselijkheid van beleidsalternatieven zijn terugkerende thema’s in zijn onderzoek. Bert is gespecialiseerd in de methode en de praktijk van maatschappelijke kosten-batenanalyse. Eerder werkte hij bij de Inspectie der Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën en ook al eens bij SEO Economisch Onderzoek, als onderzoeker Regio & Transport en Arbeid & Onderwijs.

Prof. dr. Abe de Jong is hoogleraar ondernemingsfinanciering aan Rotterdam School of Management, Erasmus University en hoogleraar financiële verslaggeving aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek en onderwijs is op het gebied van financiële besluitvorming en corporate governance, met bijzondere aandacht voor historisch onderzoek naar de ontwikkeling van financiële markten.

Drs. Marco Kerste is senior onderzoeker finance in het cluster Mededinging & Regulering van SEO Economisch Onderzoek. Hij richt hij zich op onderzoek naar financiële markten, financieel toezicht, bancaire kredietverlenging en financieringsconstructies. De rode draad in Marco’s onderzoekswerkzaamheden wordt gevormd door het snijvlak van de publieke en private sector op die gebieden waar financieringsvraagstukken bepalend zijn in bedrijfs- of overheidsbeslissingen. Voorbeelden hiervan zijn: de financiering van duurzaamheid, het belang en risico van Overige Financiële Instellingen, regulering van de hypotheekmarkt, winstuitkering door ziekenhuizen, en de waarde van commerciële radiovergunningen. Eerder werkte hij jarenlang in de financiële sector.