Hoofdstuk 5: Aanbevelingen ter verbetering van het gebruik van het ‘pas toe of leg uit’-principe in de praktijk

Auteur Mr. A. Galle
Referentie publicatie Galle, A., (2012), Aanbevelingen ter verbetering van het gebruik van het 'pas toe of leg uit'-principe in de praktijk. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. Van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2012-2013, Deventer: Kluwer.
Inleiding Het pas-toe of leg-uit principe wordt in hoofdstuk 5 beschreven door Annika Galle. Door middel van een rechtsvergelijking tussen België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Nederland wordt geanalyseerd op welke punten onvoldoende consensus voor een effectief functioneren van het ‘pas toe of leg uit’-principe in de praktijk bestaat. Ook wordt beschreven hoe de onderzochte landen van elkaar kunnen leren, ofwel wat in essentie EU-breed is aan te bevelen. In dit verband pleit Annika Galle ervoor dat nationale corporate governance codes naar hun juridische inbedding van het ‘pas toe of leg uit’-principe verwijzen en aan het begin van de code duidelijkheid verschaffen op welke specifieke soort van code bepalingen het ‘pas toe of leg uit’-principe van toepassing is. Omwille van een grotere transparantie zouden codeafwijkingen weergegeven dienen te worden in een opsomming met verwijzing naar de betreffende niet-nageleefde bepalingen in de corporate governance verklaring. Een wijziging in de Richtlijn 2006/46/EC die de EU-lidstaten verplicht een dergelijke lay-out te hanteren wordt door haar als meest effectief gezien.
Biografie auteurs: Mr. Annika Galle is sinds 2005 universitair docent Financieel Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij geeft onderwijs aan bachelor en master studenten op het gebied van Corporate Governance en Fusies & Overnames. Het onderzoek van Annika Galle is gefocust op corporate governance en code compliance. Annika presenteerde haar onderzoek op het International Conference on Corporate Governance van de Birmingham Business School in het Verenigd Koninkrijk in 2006 en 2008 en publiceerde in verschillende Nederlandse tijdschriften en boeken. Op 31 mei 2012 verdedigde zij haar proefschrift getiteld “Consensus on the comply or explain principle within the EU corporate governance framework: legal and empirical research”. In haar proefschrift wordt vanuit juridisch en empirisch vergelijkend onderzoek bezien hoe binnen het Europese corporate governance raamwerk consensus over de reikwijdte en de noodzakelijke voorwaarden voor een effectief functioneren van het comply or explain principe kan worden bereikt.