H6. Naleving bewaken of ethisch gedrag bevorderen? (Top)management aan zet om een ethisch klimaat te creëren

Auteur Naomi Ellemers en Elianne van Steenbergen
Referentie publicatie Ellemers, N. en E. van Steenbergen (2021), Naleving bewaken of ethisch gedrag bevorderen? (Top)management aan zet om een ethisch klimaat te creëren In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 6 beargumenteren Naomi Ellemers en Eliane van Steenbergen dat er binnen ondernemingen niet alleen gekeken moet worden naar regelnaleving maar dat er ook gestuurd dient te worden op breder ethisch gedrag. Zij betogen dat het hebben van een heldere gedragscode hiervoor een goede eerste stap is, maar dat ethisch leiderschap van het management op alle niveaus essentieel is om ervoor te zorgen dat mensen de regels naleven en ethisch gedrag vertonen.
Biografie auteurs: Prof. Dr. Naomi Ellemers is sociaal en organisatie psychologe, en Universiteitshoogleraar bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. In haar wetenschappelijk onderzoek richt zij zich op de invloed van groepsprocessen op individueel gedrag. Daarbij gaat haar bijzondere aandacht uit naar de rol van sociale normen en morele waarden als oorzaken van ethisch gedrag. Zij past deze inzichten toe op het gedrag van mensen in organisaties, in diverse samenwerkingsprojecten met partijen in de praktijk. Ellemers is tevens lid van de Raad van Commissarissen van PwC Nederland.

Prof. Dr. Elianne van Steenbergen is sociaal en organisatie psychologe. Voor de helft van haar tijd werkt zij bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), als senior toezichthouder in het Gedrag & Cultuur team van het Expertise Centrum. Daarnaast is zij verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar zij de bijzondere leerstoel Psychologie van Toezicht bekleedt. Haar expliciete doel is de link te verstevigen tussen de psychologische wetenschap en de toezichtspraktijk. Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe nalevingsgedrag en ethisch gedrag van managers en medewerkers in organisaties bevorderd kan worden.